Synonyms Index

kṣatriyasya — des kṣatriya — Bg 2.31