Synonyms Index

arhasi — du verdienst — Bg 2.25, Bg 2.31, Bg 3.20
arhasi — verdienst — Bg 2.26, Bg 2.27, Bg 2.30
arhasi — Du wirst gebeten — Bg 6.39
arhasi — Du verdienst — Bg 10.16
arhasi — Du solltest — Bg 11.44
arhasi — du solltest — Bg 16.24