Verse Index

hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ Bg 18.76
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ Bg 18.77
hṛt-sthaṁ jñānāsinātmanaḥ Bg 4.42
icchā-dveṣa-samutthena Bg 7.27
icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ Bg 13.6-7
icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva Bg 11.46
idam adya mayā labdham Bg 16.13-15
idam āha mahī-pate Bg 1.20
idam astīdam api me Bg 16.13-15
idaṁ jñānam upāśritya Bg 14.2
idaṁ śarīraṁ kaunteya Bg 13.1-2
idaṁ te nātapaskāya Bg 18.67
idaṁ tu te guhyatamaṁ Bg 9.1
idam uktaṁ mayānagha Bg 15.20
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ Bg 7.2
idānīm asmi saṁvṛttaḥ Bg 11.51
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ Bg 11.7
ihaiva tair jitaḥ sargo Bg 5.19
īhante kāma-bhogārtham Bg 16.11-12
ijyate bharata-śreṣṭha Bg 17.12
īkṣate yoga-yuktātmā Bg 6.29
imaṁ prāpsye manoratham Bg 16.13-15
imaṁ prāpya bhajasva mām Bg 9.33
imaṁ rājarṣayo viduḥ Bg 4.2
imaṁ vivasvate yogaṁ Bg 4.1
imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi Bg 10.16
indriyāgniṣu juhvati Bg 4.26
indriyāṇāṁ hi caratāṁ Bg 2.67
indriyāṇāṁ manaś cāsmi Bg 10.22
indriyāṇi daśaikaṁ ca Bg 13.6-7
indriyāṇi mano buddhir Bg 3.40
indriyāṇi parāṇy āhur Bg 3.42
indriyāṇi pramāthīni Bg 2.60
indriyāṇīndriyārthebhyas Bg 2.58, Bg 2.68
indriyāṇīndriyārtheṣu Bg 5.8-9
indriyārthān vimūḍhātmā Bg 3.6
indriyārtheṣu vairāgyam Bg 13.8-12
indriyasyendriyasyārthe Bg 3.34
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ Bg 3.42
iṣṭaḥ syām iti me matiḥ Bg 18.70
iṣṭān bhogān hi vo devā Bg 3.12
iṣṭāniṣṭopapattiṣu Bg 13.8-12
iṣṭo ’si me dṛḍham iti Bg 18.64
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi Bg 2.4
īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ Bg 18.61
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī Bg 16.13-15
iti guhyatamaṁ śāstram Bg 15.20
iti kṣetraṁ tathā jñānaṁ Bg 13.19
iti māṁ yo ’bhijānāti Bg 4.14
iti matvā bhajante māṁ Bg 10.8
iti matvā na sajjate Bg 3.28
iti te jñānam ākhyātaṁ Bg 18.63
ity ahaṁ vāsudevasya Bg 18.74
ity ajñāna-vimohitāḥ Bg 16.13-15
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā Bg 11.50
jagad āhur anīśvaram Bg 16.8
jagad avyakta-mūrtinā Bg 9.4
jagad bhāsayate ’khilam Bg 15.12
jagad viparivartate Bg 9.10
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca Bg 11.36
jagataḥ śāśvate mate Bg 8.26
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā Bg 14.18
jāgrato naiva cārjuna Bg 6.16
jahi śatruṁ mahā-bāho Bg 3.43
janā na vidur āsurāḥ Bg 16.7
janāḥ su-kṛtino ’rjuna Bg 7.16
janānāṁ puṇya-karmaṇām Bg 7.28
jānāti puruṣottamam Bg 15.19
janma-bandha-vinirmuktāḥ Bg 2.51
janma karma ca me divyam Bg 4.9
janma-karma-phala-pradām Bg 2.42-43
janma-mṛtyu-jarā-duḥkhair Bg 14.20
janma-mṛtyu-jarā-vyādhi- Bg 13.8-12
janmāni tava cārjuna Bg 4.5
jarā-maraṇa-mokṣāya Bg 7.29
jātasya hi dhruvo mṛtyur Bg 2.27
jātu karmaṇy atandritaḥ Bg 3.23
jātu tiṣṭhaty akarma-kṛt Bg 3.5
jāyate varṇa-saṅkaraḥ Bg 1.40
jayo ’smi vyavasāyo ’smi Bg 10.36
jhaṣāṇāṁ makaraś cāsmi Bg 10.31
jijñāsur api yogasya Bg 6.44
jitātmā vigata-spṛhaḥ Bg 18.49
jitātmanaḥ praśāntasya Bg 6.7
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham Bg 11.33
jitvā vā bhokṣyase mahīm Bg 2.37
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ Bg 15.7
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho Bg 7.5
jīvanaṁ sarva-bhūteṣu Bg 7.9
jñāna-dīpena bhāsvatā Bg 10.11
jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ Bg 5.17
jñāna-sañchinna-saṁśayam Bg 4.41
jñāna-saṅgena cānagha Bg 14.6
jñāna-vijñāna-nāśanam Bg 3.41
jñāna-vijñāna-tṛptātmā Bg 6.8
jñāna-yajñaḥ parantapa Bg 4.33
jñāna-yajñena cāpy anye Bg 9.15
jñāna-yajñena tenāham Bg 18.70
jñāna-yoga-vyavasthitiḥ Bg 16.1-3
jñāna-yogena sāṅkhyānāṁ Bg 3.3