Synonyms Index

sarve vayam — os alle — Bg 2.12
svayam — ham selv — Bg 4.38
svayam — personligt — Bg 10.12-13, Bg 10.15, Bg 18.75
vayam — vi — Bg 1.36, Bg 1.44