Synonyms Index

pramucyate — er helt befriet — Bg 5.3
pramucyate — udfries — Bg 10.3
ucyate — siges — Bg 2.25, Bg 2.55, Bg 6.8
ucyate — kaldes — Bg 2.48, Bg 2.56, Bg 3.6, Bg 3.40, Bg 8.1, Bg 8.3, Bg 15.16
ucyate — udtales — Bg 17.26-27