Synonyms Index

pravṛddhaḥ — den store — Bg 11.32
pravṛddhāḥ — udviklet — Bg 15.2