Synonyms Index

pāpam — synd — Bg 1.36, Bg 1.44, Bg 3.36, Bg 5.15, Bg 7.28
pāpam — syndige reaktioner — Bg 2.33
pāpam — syndig reaktion — Bg 2.38