Synonyms Index

asmi — jeg er — Bg 11.45, Bg 11.51, Bg 16.13-15, Bg 18.73
asmi — Jeg bliver — Bg 15.18
asmin — i denne — Bg 1.21-22, Bg 2.13, Bg 3.3, Bg 8.2, Bg 13.23, Bg 16.6
dehe asmin — i denne krop — Bg 14.11
ekasmin — til et bestemt — Bg 18.22
tasmin — i den — Bg 14.3
yaḥ ca asmi — som Jeg er — Bg 18.55
yasmin — hvori — Bg 6.20-23
yasmin — hvor — Bg 15.3-4