Synonyms Index

vaidurikam — Vidurovy pokyny — SB 3.1.10