Synonyms Index

pratyutthāya — povstal — SB 1.4.33
pratyutthāya — povstali ze svých míst — SB 1.13.38
pratyutthāya — poté, co povstal, aby ho přivítal — SB 10.8.2
pratyutthāya — poté, co vstal — SB 10.48.14
samutthāya — vstávající — SB 8.18.24-25, SB 9.1.30
samutthāya — poté, co probudil — SB 10.12.1
samutthāya — poté, co vstali — SB 10.15.51
samutthāya — poté, co vstal — SB 10.41.43, SB 10.85.35
samutthāya — poté, co se probudily — SB 10.46.44
samutthāya — poté, co vstala — SB 10.48.3
tat-utthayā — nahromadĕnou — SB 11.3.33
utthāya — -když vypršel — SB 1.6.30
utthāya — ihned povstaly — SB 3.3.7
utthāya — pro rozkvět — SB 3.9.25
utthāya — vstaly — SB 3.23.27
utthāya — vznikající — SB 3.26.53
utthāya — povstal — SB 4.6.40, SB 5.1.9, SB 12.8.35
utthāya — když povstali — SB 4.7.22
utthāya — vstal — SB 4.13.47, SB 10.5.21
utthāya — poté, co vstane z postele — SB 4.24.78
utthāya — poté, co povstali — SB 4.31.4
utthāya — vstávali — SB 6.9.29-30
utthāya — když vstával — SB 7.3.25
utthāya — poté, co se probudili a vstali — SB 8.4.15
utthāya — vstala — SB 8.17.5
utthāya — když vstal — SB 10.4.3, SB 10.57.25
utthāya — poté, co vstal — CC Antya 8.49, SB 10.36.12, SB 10.44.35, SB 10.80.18
utthāya — když se probudili — SB 10.17.22
utthāya — poté, co vstaly — SB 10.22.6
utthāya — probouzející se — SB 10.51.11, SB 10.63.53
utthāya — poté, co vstali — SB 10.84.6
utthāya — při probuzení — SB 11.28.32
utthāya — když vstane — SB 11.31.14
utthāya — stál — SB 12.8.37
utthāya — když vstává — SB 12.11.26
utthāya utthāya — opakovaně vstával — SB 5.8.14
utthāya utthāya — opětovně vstávající — SB 10.13.63