Synonyms Index

uthalilā — vzedmul se — CC Antya 5.63
uthalila — vytryskla — CC Madhya 4.175
uthalila — vzedmula se — CC Madhya 9.292, CC Madhya 19.63
uthalila — vzedmul se — CC Madhya 13.170
uthalila — přetékala — CC Madhya 14.64
uthalila — probudila se — CC Madhya 14.232
uthalila — zaplavil — CC Antya 10.76
uthalila — bylo projeveno — CC Antya 15.86