Synonyms Index

prayatne — ve snaze — CC Madhya 24.12
prayatnena — snahou — CC Madhya 15.269