Synonyms Index

abhibhaviṣyati — postihne — SB 4.11.34
abhibhaviṣyati — bude schopna v budoucnosti zmást — SB 8.12.40
anubhaviṣyati — spatří — SB 10.72.7
bhaviṣyati — v budoucnu toho bude více — Bg 16.13-15
bhaviṣyati — stane se — SB 1.3.24, SB 4.3.25, SB 4.15.4, SB 8.13.12, SB 8.13.34
bhaviṣyati — bude znám — SB 1.12.17
bhaviṣyati — obrátí se v — SB 1.13.57
bhaviṣyati — zjeví se — SB 2.7.38
bhaviṣyati — být osvícen — SB 2.7.52
bhaviṣyati — bude možná — SB 4.30.11
bhaviṣyati — zavládne — SB 9.4.71
bhaviṣyati — narodí se — SB 9.12.10, SB 9.22.46-48
bhaviṣyati — narodí se v budoucnosti, během Kali-yugy — SB 9.12.16
bhaviṣyati — budou — SB 11.7.5
bhaviṣyati — začne — SB 12.2.23
prādurbhaviṣyati — zjeví se — SB 12.2.18
sambhaviṣyati — zjeví se — SB 8.13.32
sambhaviṣyati — také se zjeví — SB 10.1.25
sambhaviṣyati — bude — SB 12.2.22
tirobhaviṣyati — bude zničeno — SB 9.4.53-54