Synonyms Index

āpsyatha — dosáhnete — SB 4.24.79
avāpsyatha — získáte — Bg 3.11
avāpsyatha — dosáhnete — SB 10.23.32
prāpsyatha — získáte — SB 6.9.55, SB 7.2.57