Synonyms Index

amarṣitaḥ — rozhněvaně — SB 1.7.51
amarṣitaḥ — rozhněvaný — SB 3.18.14, SB 4.11.33
amarṣitaḥ — rozzuřený Vīrabhadra — SB 4.5.26
amarṣitaḥ — nemohl tolerovat — SB 6.11.2-3
amarṣitaḥ — nesnášenlivý — SB 6.11.9, SB 10.72.30
amarṣitaḥ — značně rozrušen — SB 9.3.25
amarṣitaḥ — s hnĕvem z frustrace — SB 10.43.12
amarṣitaḥ — rozzuřený — SB 10.63.17, SB 10.68.41
amarṣitaḥ — zklamaný — SB 10.67.23
amarṣitaḥ — rozhnĕvaný — SB 10.68.40
amarṣitāḥ — pro něž byla celá událost nesnesitelná — SB 8.21.9