SB 8.16.61

ta eva niyamāḥ sākṣāt
ta eva ca yamottamāḥ
tapo dānaṁ vrataṁ yajño
yena tuṣyaty adhokṣajaḥ
Překlad slovo od slova: 
te — to je; eva — vskutku; niyamāḥ — všechny usměrňující zásady; sākṣāt — přímo; te — to je; eva — vskutku; ca — také; yama-uttamāḥ — nejlepší metoda ovládání smyslů; tapaḥ — askeze; dānam — rozdávání milodarů; vratam — dodržování slibů; yajñaḥ — oběť; yena — tímto obřadem; tuṣyati — je velice potěšen; adhokṣajaḥ — Nejvyšší Pán, jehož nelze vnímat hmotnými smysly.
Překlad: 
Je to nejlepší způsob, jak potěšit transcendentální Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Adhokṣaju. Nejlepší ze všech usměrňujících zásad, nejlepší askeze, nejlepší metoda rozdávání milodarů a nejlepší forma oběti.
Význam: 

Nejvyšší Pán říká v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” Dokud člověk nepotěší Nejvyššího Pána tím, co On sám vyžaduje, nepřinesou jeho činnosti žádný dobrý výsledek.

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

“Povinnosti, které člověk koná v souladu se svým postavením, jsou jen zbytečnou námahou, nevzbudí-li v něm zájem o poselství Osobnosti Božství.” (Bhāg. 1.2.8) Pokud člověku nejde o uspokojení Pána Viṣṇua neboli Vāsudeva, jsou všechny jeho takzvaně příznivé činnosti bezvýsledné. Moghāśā mogha-karmāṇo mogha-jñānā vicetasaḥ — je zmaten, a proto jsou jeho naděje, činnosti i poznání zmařeny. V této souvislosti Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká: napuṁsakam anapuṁsakenety-ādinaikatvam. Potentního a impotentního muže nelze stavět na stejnou úroveň. Moderní māyāvādīni mají v oblibě říkat, že ať člověk dělá cokoliv a následuje jakoukoliv cestu, tak že je to v pořádku. To jsou však výroky hlupáků. Zde je zdůrazněno, že toto je jediná metoda, jak v životě dosáhnout úspěchu. Īśvara-tarpaṇaṁ vinā sarvam eva viphalam. Není-li uspokojen Pán Viṣṇu, jsou všechny zbožné činnosti, obřady a yajñi konány pouze pro vnější efekt a nemají žádnou cenu. Pošetilí lidé bohužel neznají tajemství úspěchu. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum. Nevědí, že skutečný zájem všech spočívá v potěšení Pána Viṣṇua.