SB 5.24.18


tato 'dhastāt sutale udāra-śravāḥ puṇya-śloko virocanātmajo balir bhagavatā mahendrasya priyaṁ cikīrṣamāṇenāditer labdha-kāyo bhūtvā vaṭu-vāmana-rūpeṇa parākṣipta-loka-trayo bhagavad-anukampayaiva punaḥ praveśita indrādiṣv avidyamānayā susamṛddhayā śriyābhijuṣṭaḥ sva-dharmeṇārādhayaṁs tam eva bhagavantam ārādhanīyam apagata-sādhvasa āste 'dhunāpi.
Překlad slovo od slova: 
tataḥ adhastāt — pod planetou Vitala; sutale — na planetě Sutala; udāra-śravāḥ — nanejvýš oslavovaný; puṇya-ślokaḥ — velmi zbožný a pokročilý v duchovním chápání; virocana-ātmajaḥ — Virocanův syn; baliḥ — Bali Mahārāja; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; mahā-indrasya — krále nebes, Indry; priyam — prospěch; cikīrṣamāṇena — s touhou vykonat; āditeḥ — od Āditi; labdha-kāyaḥ — získal Své tělo; bhūtvā — zjevil se; vaṭu — brahmacārī; vāmana-rūpeṇa — v podobě trpaslíka; parākṣipta — násilím vzal; loka-trayaḥ — tři světy; bhagavat-anukampayā — bezpříčinnou milostí Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; punaḥ — znovu; praveśitaḥ — způsobil vstup; indra-ādiṣu — i mezi polobohy, jako je král nebes; avidyamānayā — neexistující; susamṛddhayā — velmi obohacený takovým vznešeným bohatstvím; śriyā — štěstím; abhijuṣṭaḥ — požehnaný; sva-dharmeṇa — oddanou službou; ārādhayan — uctíváním; tam — Jeho; eva — jistě; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; ārādhanīyam — nanejvýš hodný uctívání; apagata-sādhvasaḥ — bez obav; āste — zůstává; adhunā api — i dnes.
Překlad: 
Pod planetou Vitala je další planeta, známá jako Sutala, kde dodnes sídlí věhlasný syn Mahārāje Virocany jménem Bali Mahārāja, který je oslavovaný jako nejzbožnější z králů. Pán Viṣṇu se ve prospěch Indry, krále nebes, zjevil jako syn Āditi v podobě trpasličího brahmacārīna a obelstil Baliho Mahārāje tím, že ho požádal o pouhé tři kroky země, ale vzal mu všechny tři světy. Tím, že Bali Mahārāja dal Pánu veškerý svůj majetek, Ho velmi uspokojil a Pán mu za to jeho království vrátil a učinil ho ještě bohatším, než je bohatý král Indra. Bali Mahārāja na planetě Sutala dodnes praktikuje oddanou službu formou uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.
Význam: 

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je označen jako Uttamaśloka, “ten, kdo je uctíván nejlepšími z vybraných sanskrtských veršů”. Jeho oddaní, jako je Bali Mahārāja, jsou také uctíváni verši, které zvyšují zbožnost (puṇya-śloka). Bali Mahārāja obětoval Pánu vše — své bohatství, království a dokonce i vlastní tělo (sarvātma-nivedane baliḥ). Pán se před ním objevil jako žebravý brāhmaṇa a Bali Mahārāja Mu dal vše, co měl. Výsledkem však nebylo, že by se stal chudákem; tím, že věnoval veškerý majetek Nejvyšší Osobnosti Božství, se stal úspěšným oddaným a s Pánovým požehnáním dostal vše zpět. Také ti, kdo přispívají na šíření činností a dosažení cílů hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, nic neztratí; veškeré bohatství dostanou zpět s požehnáním Pána Kṛṣṇy. Na druhou stranu by se ti, kdo vybírají příspěvky jménem Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy, měli mít velmi na pozoru, aby nic z vybraných příspěvků neutratili pro jiný účel než transcendentální láskyplnou službu Pánu.