SB 4.12.6

bhajasva bhajanīyāṅghrim
abhavāya bhava-cchidam
yuktaṁ virahitaṁ śaktyā
guṇa-mayyātma-māyayā
Překlad slovo od slova: 
bhajasva — zaměstnej se v oddané službě; bhajanīya — hodné uctívání; aṅghrim — Pánu, Jehož lotosové nohy; abhavāya — pro osvobození z hmotné existence; bhava-chidam — kdo přetne uzel hmotného zapletení; yuktam — připoutaný; virahitam — stranou; śaktyā — ke Své energii; guṇa-mayyā — složené z kvalit hmotné přírody; ātma-māyayā — Jeho nepředstavitelnou energií.
Překlad: 
Plně se zaměstnej v oddané službě Pánu, který jediný nás může vysvobodit ze zapletení v hmotné existenci. Pán je připoutaný ke Své hmotné energii, ale současně Ho neovlivňují její činnosti. Vše v tomto hmotném světě se děje působením nepředstavitelné energie Nejvyšší Osobnosti Božství.
Význam: 

V návaznosti na předchozí verš zde Kuvera Dhruvovi říká, že by se měl zaměstnat v oddané službě Pánu. Neosobnímu Brahmanu nelze oddaně sloužit, přestože je jedním z aspektů Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhajasva, “oddaně sloužit”, předpokládá existenci služebníka, služby a obsluhovaného. Nejvyšší Pán je ten, komu se slouží, činnost určená k Jeho uspokojení se nazývá služba a ten, kdo takovou službu vykonává, je služebník. Pán je také podle tohoto verše jediný, komu se má sloužit. Bhagavad-gītā to potvrzuje slovy mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Polobozi jsou jako Jeho ruce a nohy a není nutné jim sloužit zvlášť. Sloužením Nejvyššímu Pánu sloužíme Jeho rukám a nohám automaticky. Bhagavad-gītā (12.7) dále vysvětluje: teṣām ahaṁ samuddhartā mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt. Na důkaz Své zvláštní přízně Pán řídí Svého oddaného zevnitř takovým způsobem, aby se nakonec vymanil ze zapletení v hmotné existenci. Nikdo jiný nedokáže živou bytost vyprostit z hmotného světa. Hmotná energie je projevem jedné z mnohých energií Nejvyšší Osobnosti Božství (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate), stejně jako teplo a světlo jsou energie ohně. Hmotná energie se od Pána neliší, ale Pán je na ní naprosto nezávislý. Živá bytost, součást okrajové energie Pána, upadne do zajetí hmotné energie, když zatouží ovládat hmotný svět. Pána tato touha neovlivňuje, ale jakmile se tatáž živá bytost zapojí do Jeho oddané služby, Pán je k této službě přitahován. Tomu se říká yuktam. Oddaný vnímá Nejvyššího Pána i v hmotné energii. Taková je Pánova nepředstavitelná moc. Hmotná energie působí prostřednictvím tří hmotných kvalit, které vytvářejí akce a reakce hmotného světa. Neoddaní jsou těmito akcemi a reakcemi hmotné existence poutáni, zatímco oddaní, kteří znají způsob, jak vše využít ve službě Nejvyššímu Pánu, jsou mimo jejich vliv. Pán je zde proto označen jako bhava-cchidam neboli “ten, kdo osvobozuje ze zapletení v hmotné existenci”.