SB 3.11: Výpočet času, počínaje atomem

SB 3.11.1 Konečná částečka hmotného projevu, která je nedělitelná a sama nevytváří žádné tělo, se nazývá atom. Existuje vždy jako neviditelná identita, i po zničení všech podob. Hmotné tělo je pouze kombinací těchto atomů, ale obyčejní lidé si ho vykládají špatným způsobem.
SB 3.11.2 Atomy jsou konečným stavem projeveného vesmíru. Ve svých původních podobách, kdy netvoří žádná těla, se nazývají “neomezená jednota”. Existují různé druhy těl s hmotnou podobou, ale samotné atomy tvoří celý projev.
SB 3.11.3 Čas můžeme odhadovat měřením pohybu různých kombinací atomů. Čas je energie všemocné Osobnosti Božství, Hariho, který ovládá všechny hmotné pohyby, přestože není v hmotném světě viditelný.
SB 3.11.4 Atomový čas se měří podle toho, jak pokrývá určitý atomový prostor. Čas, který pokrývá neprojevený souhrn všech atomů, se nazývá “velký čas”.
SB 3.11.5 Dílky hrubého času se vypočítávají následovně: dva atomy tvoří jeden dvojatom a tři dvojatomy tvoří jeden hexatom. Tento hexatom je vidět ve slunečním světle procházejícím otvory v okenní síti. Můžeme jasně vidět, že hexatom stoupá k nebi.
SB 3.11.6 Časový interval potřebný ke spojení tří trasareṇu se nazývá truṭi a sto intervalů truṭi tvoří jednu vedhu. Tři vedhy tvoří jednu lavu.
SB 3.11.7 Délka trvání tří lav se rovná jedné nimeṣe, spojení tří nimeṣ tvoří jednu kṣaṇu, pět kṣaṇ spolu tvoří jednu kāṣṭhu a patnáct kāṣṭh představuje jednu laghu.
SB 3.11.8 Patnáct laghu tvoří jednu nāḍiku, která se také nazývá daṇḍa. Dvě daṇḍy tvoří jednu muhūrtu a šest nebo sedm daṇḍ tvoří čtvrtinu dne či noci podle lidských počtů.
SB 3.11.9 Zařízení pro měření délky jedné nāḍiky neboli daṇḍy lze připravit z měděné nádoby vážící šest pala (0,434 kg), do které je vyvrtán otvor se zlatou sondou vážící čtyři māṣi a dlouhou čtyři prsty. Když se tato nádoba položí na vodu, čas, který uplyne před tím, než ji voda pohltí, se rovná jedné daṇḍě.
SB 3.11.10 Je vypočítáno, že během dne i noci lidské bytosti uplynou vždy čtyři prahary, které se také nazývají yāmy. Patnáct dní a nocí tvoří jednu pakṣu a v jednom měsíci se vystřídají dvě pakṣi, bílá a černá.
SB 3.11.11 Dvě pakṣi tvoří jeden měsíc a tato doba představuje jeden úplný den a noc na planetách Pitā. Dva takové měsíce tvoří jedno roční období a šest měsíců je doba úplného přesunu slunce z jihu na sever.
SB 3.11.12 Dva sluneční přesuny tvoří jeden den a noc polobohů a pro člověka tento den a noc znamenají jeden úplný kalendářní rok. Lidský život je dlouhý sto let.
SB 3.11.13 Vlivné hvězdy, planety, svítící tělesa a atomy po celém vesmíru obíhají po svých příslušných oběžných drahách pod řízením Nejvyššího, Jehož zastupuje věčný kāla.
SB 3.11.14 Existuje pět různých jmen pro dráhy Slunce, Měsíce, hvězd a svítících těles po nebi a každá z nich má svoji saṁvatsaru.
SB 3.11.15 Ó Viduro, Slunce svým neomezeným teplem a světlem oživuje všechny živé bytosti. Zkracuje délku jejich života, aby je osvobodilo z iluze hmotné připoutanosti, a rozšiřuje cestu pro povýšení do nebeského království. Po nebi se pohybuje velkou rychlostí a každý by ho měl vždy jednou za pět let uctít všemi předměty pro uctívání.
SB 3.11.16 Vidura řekl: Nyní znám délku života obyvatel planet Pitā a nebeských planet, jakož i lidí. Pouč mě laskavě ještě o délce života těch velice učených živých bytostí, které přežívají konec kalpy.
SB 3.11.17 Ó duchovně mocný mudrci, znáš chod věčného času, který je vládnoucí podobou Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož jsi seberealizovaný, jsi schopen vidět vše svým mystickým pohledem.
SB 3.11.18 Maitreya řekl: Ó Viduro, čtyři věky (yugy) se nazývají Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Všechny dohromady trvají stejně dlouho jako dvanáct tisíc let polobohů.
SB 3.11.19 Věk Satya trvá 4800 let polobohů, věk Tretā trvá 3600 let polobohů, věk Dvāpara trvá 2400 let a věk Kali 1200 let polobohů.
SB 3.11.20 Přechodná období před a po každém věku, která podle výše uvedených počtů trvají několik set let, nazývají zkušení astronomové yuga-sandhyi neboli spojení dvou věků. Během těchto období se vykonávají všechny náboženské činnosti.
SB 3.11.21 Ó Viduro, ve věku Satya lidstvo řádně dodržovalo všechny náboženské zásady, ale v dalších věcích postupně ubývalo vždy o jednu složku náboženství a úměrně tomu vzrůstala bezbožnost.
SB 3.11.22 Vně tří planetárních systémů (Svarga, Martya a Pātāla) tvoří čtyři yugy vynásobené tisícem jeden den na planetě Brahmy. Stejné období tvoří noc Brahmy, ve které stvořitel vesmíru spí.
SB 3.11.23 Po skončení Brahmovy noci znovu začíná během Brahmova dne tvoření tří světů, které existují po dobu života čtrnácti po sobě jdoucích Manuů, praotců lidstva.
SB 3.11.24 Každý Manu užívá života o něco déle než trvá sedmdesát jedna cyklů čtyř věků.
SB 3.11.25 Po smrti každého Manua přichází na řadu další Manu se svými potomky, kteří vládnou různým planetám, ale sedm slavných mudrců a všichni polobozi, jako je Indra, a jejich následovníci, příkladně Gandharvové, se zjevují současně s Manuem.
SB 3.11.26 Ve stvoření během Brahmova dne opakovaně vznikají tři planetární systémy — Svarga, Martya a Pātāla. Jejich obyvatelé — nižší zvířata, lidské bytosti, polobozi a Pitové — se objevují a mizí podle svých plodonosných činností.
SB 3.11.27 Při každém střídání Manua se zjevuje Nejvyšší Osobnost Božství projevením Své vnitřní energie v různých inkarnacích, jako je Manu a další. Tak Pán udržuje vesmír Svojí zjevenou silou.
SB 3.11.28 Na konci dne pod vlivem bezvýznamné části kvality temna splývá mocný vesmírný projev s noční tmou. Nespočetně mnoho živých bytostí zůstává pod vlivem věčného času ponořeno do tohoto zpustošení a všude je ticho.
SB 3.11.29 Když nastane Brahmova noc, všechny tři světy jsou neviditelné a slunce a měsíc nesvítí, stejně jako během obyčejné noci.
SB 3.11.30 Zpustošení způsobuje oheň vycházející z úst Saṅkarṣaṇa, a velcí mudrci, jako je Bhṛgu a další obyvatelé Maharloky, se proto přemisťují na Janaloku, neboť nemohou snést žár planoucího ohně, který řádí ve třech světech pod nimi.
SB 3.11.31 Na začátku zpustošení přetečou všechna moře a velice prudce vanou hurikány. Vzedmou se divoké mořské vlny a všechny tři světy jsou ihned zaplaveny vodou.
SB 3.11.32 Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, uléhá se zavřenýma očima na lože z Ananty na vodě a obyvatelé planet Janaloky Mu se sepjatýma rukama skládají oslavné modlitby.
SB 3.11.33 Délka života se krátí každé živé bytosti, včetně Pána Brahmy. Každý žije pouze sto let příslušného času na různých planetách.
SB 3.11.34 Sto let Brahmova života se dělí na dvě části, první a druhou polovinu. První polovina již uplynula a druhá nyní probíhá.
SB 3.11.35 První polovina Brahmova života začala věkem zvaným Brāhma-kalpa, ve kterém se Pán Brahmā zjevil. Zároveň s Brahmou se zrodily Vedy.
SB 3.11.36 Věk, který následoval po prvním věku Brāhma, se nazývá Pādma-kalpa, neboť během něho z jezera v pupku Osobnosti Božství Hariho vyrostl vesmírný lotosový květ.
SB 3.11.37 Ó potomku Bharaty, první věk ve druhé polovině života Brahmy je také známý jako věk Vārāha, protože se v něm Nejvyšší Pán zjevil v inkarnaci kance.
SB 3.11.38 Je vypočítáno, že délka dvou výše zmíněných polovin Brahmova života se rovná jedné nimeṣe (méně než sekundě) Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je neměnný a neomezený a je příčinou všech příčin celého vesmíru.
SB 3.11.39 Věčný čas vládne na různých úrovních — od atomu až po dvě superdlouhé poloviny Brahmova života — ale přesto podléhá vládě Nejvyššího. Čas může ovládat pouze ty, kteří mají tělesné vědomí, i když pobývají na Satyaloce nebo na jiných vyšších planetách vesmíru.
SB 3.11.40 Tento hmotný, smysly vnímatelný svět se rozpíná do průměru šesti miliard kilometrů a je tvořen kombinací osmi hmotných prvků přeměněných do dalších šestnácti kategorií, které se nacházejí uvnitř a vně vesmíru. Jsou uspořádané následujícím způsobem.
SB 3.11.41 Každý obal z prvků pokrývajících vesmíry je vždy desetkrát tlustší než předcházející a všechny vesmíry, tvořící jeden shluk, vypadají jako atomy ve velkém seskupení.
SB 3.11.42 Proto je řečeno, že Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je příčina všech příčin. Duchovní sídlo Viṣṇua je nepochybně věčné a je také sídlem Mahā-Viṣṇua, původce všech projevů.