SB 2.6.13-16

ahaṁ bhavān bhavaś caiva
ta ime munayo 'grajāḥ
surāsura-narā nāgāḥ
khagā mṛga-sarīsṛpāḥ
gandharvāpsaraso yakṣā
rakṣo-bhūta-gaṇoragāḥ
paśavaḥ pitaraḥ siddhā
vidyādhrāś cāraṇā drumāḥ
anye ca vividhā jīvā
jala-sthala-nabhaukasaḥ
graharkṣa-ketavas tārās
taḍitaḥ stanayitnavaḥ
sarvaṁ puruṣa evedaṁ
bhūtaṁ bhavyaṁ bhavac ca yat
tenedam āvṛtaṁ viśvaṁ
vitastim adhitiṣṭhati
Překlad slovo od slova: 
aham — já; bhavān — ty; bhavaḥ — Pán Śiva; ca — také; eva — jistě; te — oni; ime — všichni; munayaḥ — velcí mudrci; agra-jāḥ — narození před tebou; sura — polobozi; asura — démoni; narāḥ — lidské bytosti; nāgāḥ — obyvatelé planety Nāga; khagāḥ — ptáci; mṛga — zvěř; sarīsṛpāḥ — plazi; gandharva-apsarasaḥ, yakṣāḥ, rakṣaḥ-bhūta-gaṇa-uragāḥ, paśavaḥ, pitaraḥ, siddhāḥ, vidyādhrāḥ, cāraṇāḥ — obyvatelé různých planet; drumāḥ — rostlinná říše; anye — mnoho jiných; ca — také; vividhāḥ — různých druhů; jīvāḥ — živých bytostí; jala — voda; sthala — země; nabha-okasaḥ — obyvatelé nebe, ptáci; graha — asteroidy; ṛkṣa — vlivné hvězdy; ketavaḥ — komety; tārāḥ — světelná tělesa; taḍitaḥ — blesk; stanayitnavaḥ — zvuk mraků (hrom); sarvam — vše; puruṣaḥ — Osobnost Božství; eva idam — to vše jistě; bhūtam — vše, co je stvořeno; bhavyam — vše, co bude stvořeno; bhavat — a vše, co bylo stvořeno v minulosti; ca — také; yat — cokoliv; tena idam — to všechno je Jím; āvṛtam — pokryté; viśvam — zahrnující celý vesmír; vitastim — půl lokte; adhitiṣṭhati — umístěný.
Překlad: 
Počínaje mnou (Brahmou) přes tebe a Bhavu (Śivu), všechny velké mudrce, kteří se narodili před tebou, polobohy, démony, Nāgy, lidi, ptáky, zvířata, plazy atd., všechny vnímatelné projevy ve vesmírech jako planety, hvězdy, asteroidy, světelná tělesa, blesk a hrom a obyvatele různých planetárních systémů — Gandharvy, Apsary, Yakṣi, Rakṣasy, Bhūtagaṇy, Uragy, Paśuy, Pity, Siddhy, Vidyādhary, Cāraṇy a všechny další různé druhy živých bytostí včetně ptactva, zvěře, stromů a všeho, co existuje — jsou všichni pokryti vesmírnou podobou Pána ve všech dobách (v minulosti, současnosti i budoucnosti), třebaže On je transcendentální všemu a věčně existuje v podobě, Jejíž rozměry nepřesahují devět palců.
Význam: 

Nejvyšší Osobnost Božství ve Svém částečném zastoupení jako Nadduše, která měří přibližně devět palců (20 centimetrů), se expanduje Svojí potenciální energií na vesmírnou podobu, která zahrnuje všechny projevy různých organických a anorganických látek. Různé projevy ve vesmíru se tedy neliší od Pána, stejně jako zlaté ozdoby různých tvarů a podob se neliší od zlata, ze kterého jsou vyrobené. Pán je Nejvyšší Osobou a vládne všemu v celém stvoření, přesto si však zachovává Svoji svrchovanou oddělenou totožnost, která se liší od celého projeveného hmotného světa. V Bhagavad-gītě (9.4-5) je proto nazván Yogeśvara. Vše spočívá na energii Pána Śrī Kṛṣṇy a On se přesto od všech stvořených objetků liší a je vůči nim transcendentální. Totéž je potvrzeno ve védské Puruṣa-sūktě, která je částí Ṛg mantry. Tuto filozofickou pravdu současné jednoty a odlišnosti, která se nazývá acintya-bhedābheda-tattva, hlásal Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Brahmā, Nārada a všichni ostatní jsou zároveň totožní s Nejvyšším Pánem a zároveň se od Něho liší. Všichni jsme s Ním totožní, jako zlaté ozdoby jsou kvalitou totožné s veškerým zlatem, ale žádná ozdoba se nikdy nevyrovná všemu zlatu kvantitou. Celkové množství zlata není vyčerpáno, ani když z něho vznikne bezpočet ozdob, protože je pūrṇam, úplné; i když z pūrṇam odebereme další pūrṇam, svrchované pūrṇam se nezmění. Tato skutečnost je pro naše současné nedokonalé smysly nepochopitelná. Pán Caitanya proto nazval Svoji filozofii acintya (“nepochopitelná”) a jak potvrzuje Bhagavad-gītā i Bhāgavatam, acintya-bhedābheda-tattva Śrī Caitanyi je dokonalým filozofickým popisem Absolutní Pravdy.