SB 12.2.28

saptarṣīṇāṁ tu yau pūrvau
dṛśyete uditau divi
tayos tu madhye nakṣatraṁ
dṛśyate yat samaṁ niśi
tenaiva ṛṣayo yuktās
tiṣṭhanty abda-śataṁ nṛṇām
te tvadīye dvijāḥ kāla
adhunā cāśritā maghāḥ
Překlad slovo od slova: 
sapta-ṛṣīṇām — souhvĕzdí sedmi mudrců (souhvĕzdí na západĕ známého jako Velký vůz); tu — a; yau — jehož dvĕ hvĕzdy; pūrvau — první; dṛśyete — jsou vidĕt; uditau — vyšly; divi — na nebi; tayoḥ — tĕchto dvou (zvané Pulaha a Kratu); tu — a; madhye — mezi; nakṣatram — domem; dṛśyate — je vidĕt; yat — která; samam — na přímce, která prochází jejich středem; niśi — na nočním nebi; tena — s tím domem; eva — vskutku; ṛṣayaḥ — sedm mudrců; yuktāḥ — je spojeno; tiṣṭhanti — zůstanou; abda-śatam — sto let; nṛṇām — lidských bytostí; te — tĕchto sedm mudrců; tvadīye — ve tvé; dvijāḥ — vznešení brāhmaṇi; kāle — v dobĕ; adhunā — nyní; ca — a; āśritāḥ — setrvávají; maghāḥ — v domu Maghā.
Překlad: 
Ze sedmi hvĕzd tvořících souhvĕzdí sedmi mudrců jsou na noční obloze jako první vidĕt Pulaha a Kratu. Pokud bychom jejich středem vedli přímku smĕřující k severu a k jihu, tak dům, který tuto přímku protne jako první, je znám jako v té dobĕ vládnoucí. Sedm mudrců s tímto konkrétním domem zůstane spojeno sto lidských let. Nyní, bĕhem tvého života, setrvávají v nakṣatře Maghā.