SB 11.9.9

anvaśikṣam imaṁ tasyā
upadeśam arindama
lokān anucarann etān
loka-tattva-vivitsayā
Překlad slovo od slova: 
anvaśikṣam — vidĕl jsem na vlastní oči; imam — toto; tasyāḥ — od mladé dívky; upadeśam — ponaučení; arim-dama — ó přemožiteli nepřátel; lokān — po svĕtech; anucaran — putující; etān — tĕchto; loka — o svĕtĕ; tattva — pravdu; vivitsayā — s touhou znát.
Překlad: 
Ó přemožiteli nepřátel, putuji po zemském povrchu a bez ustání se učím o povaze tohoto svĕta. Byl jsem osobnĕ svĕdkem události s mladou dívkou a vzal jsem si z ní ponaučení.
Význam: 

VÝZNAM: Brāhmaṇský mudrc zde vysvĕtluje králi Yaduovi, že mu nepředstavuje teoretické poznání. Ponaučení od všech výše uvedených guruů tento všímavý a přemýšlivý brāhmaṇa osobnĕ prožil bĕhem svého putování svĕtem. Místo toho, aby předstíral, že je vševĕdoucí jako Bůh, tedy pokornĕ objasňuje, že tato ponaučení svĕdomitĕ nabyl na svých cestách.