SB 11.22.19

saptaiva dhātava iti
tatrārthāḥ pañca khādayaḥ
jñānam ātmobhayādhāras
tato dehendriyāsavaḥ
Překlad slovo od slova: 
sapta — sedm; eva — vskutku; dhātavaḥ — prvků; iti — tak praví; tatra — tam; arthāḥ — fyzických prvků; pañca — pĕt; kha-ādayaḥ — počínaje éterem; jñānam — duchovní duše, vlastník poznání; ātmā — Nejvyšší Duše; ubhaya — obou (pozorované přírody a jīvy, která ji pozoruje); ādhāraḥ — úplný základ; tataḥ — z nich; deha — tĕlo; indriya — smysly; asavaḥ — a životní vzduchy.
Překlad: 
Podle nĕkterých filosofů existuje sedm prvků: zemĕ, voda, oheň, vzduch a éter plus vĕdomá duchovní duše a Nejvyšší Duše, jež je základem jak hmotných prvků, tak obyčejné duše. Tĕlo, smysly, životní vzduch a všechny hmotné jevy jsou podle této teorie stvořené z tĕchto sedmi prvků.
Význam: 

VÝZNAM: Poté, co Pán vysvĕtlil své stanovisko, nyní shrnuje různé další analytické metodologie.