SB 11.15.9

tri-kāla-jñatvam advandvaṁ
para-cittādy-abhijñatā
agny-arkāmbu-viṣādīnāṁ
pratiṣṭambho 'parājayaḥ
etāś coddeśataḥ proktā
yoga-dhāraṇa-siddhayaḥ
yayā dhāraṇayā yā syād
yathā vā syān nibodha me
Překlad slovo od slova: 
tri-kāla-jñatvam — schopnost znát minulost, přítomnost a budoucnost; advandvam — nebýt ovlivnĕný dualitami, jako je teplo a zima; para — druhých; citta — mysl; ādi — a tak dále; abhijñatā — znát; agni — ohnĕ; arka — slunce; ambu — vody; viṣa — jedu; ādīnām — a tak dále; pratiṣṭambhaḥ — schopnost tlumit působení; aparājayaḥ — nebýt poražen druhými; etāḥ — tyto; ca — také; uddeśataḥ — pouhým uvedením názvů a charakteristik; proktāḥ — jsou popsané; yoga — yogového systému; dhāraṇa — meditace; siddhayaḥ — dokonalosti; yayā — díky které; dhāraṇayā — meditaci; — jaká (dokonalost); syāt — může být; yathā — pomocí jakých prostředků; — nebo; syāt — může být; nibodha — prosím vĕz; me — ode Mne.
Překlad: 
Schopnost znát minulost, přítomnost a budoucnost; snášenlivost vůči teplu, zimĕ a jiným dualitám; znalost myslí ostatních; tlumení vlivu ohnĕ, slunce, vody, jedu a tak dále a neporazitelnost – to je pĕt dokonalostí mystického procesu yogy a meditace. Zde uvádím jen seznam jejich názvů a jejich charakteristiky. Nyní si ode Mne prosím vyslechni, jak konkrétní mystické dokonalosti vznikají z určitých druhů meditace a rovnĕž jaké procesy se používají.
Význam: 

VÝZNAM: Podle ācāryů je tĕchto pĕt dokonalostí ménĕ významných oproti tĕm, které byly uvedeny dříve, neboť se týkají víceménĕ obyčejných fyzických a mentálních manipulací. V dokonalosti zvané agny-arkāmbu-viṣādīnāṁ pratiṣṭambhaḥ, neboli tlumení vlivu ohnĕ, slunce, vody, jedu a tak dále, se podle Śrīly Madhvācāryi „a tak dále“ vztahuje na nezranitelnost zbranĕmi všeho druhu, včetnĕ nehtů, zubů, bití, kleteb a podobnĕ.