SB 10.60.34

śrī-rukmiṇy uvāca
nanv evam etad aravinda-vilocanāha
yad vai bhavān bhagavato 'sadṛśī vibhūmnaḥ
kva sve mahimny abhirato bhagavāṁs try-adhīśaḥ
kvāhaṁ guṇa-prakṛtir ajña-gṛhīta-pādā
Překlad slovo od slova: 
śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī pravila; nanu — dobře; evam — budiž; etat — toto; aravinda-vilocana — ó lotosooký; āha — pravila; yat — který; vai — vskutku; bhavān — Tobĕ; bhagavataḥ — k Nejvyššímu Pánu; asadṛśī — bez sobĕ rovného; vibhūmnaḥ — ke všemocnému; kva — kde, ve srovnání; sve — ze své vlastní; mahimni — slávy; abhirataḥ — tĕšící se; bhagavān — Nejvyšší Pán; tri — tří (hlavních božstev, jmenovitĕ Brahmy, Viṣṇua a Śivy); adhīśaḥ — vládce; kva — a kde; aham — já; guṇa — hmotných vlastností; prakṛtiḥ — jejíž charakter; ajña — pošetilci; gṛhīta — uchopené; pādā — jejíž nohy.
Překlad: 
Śrī Rukmiṇī pravila: Ve skutečnosti jsi řekl pravdu, ó lotosooký. Vskutku se nehodím pro všemocného Pána, Osobnost Božství. Jak lze srovnávat tohoto Nejvyššího Pána, který je vládcem tří hlavních božstev a tĕší se ze své vlastní slávy, a mĕ, ženu se svĕtskými vlastnostmi, jejíž nohou se chytají pošetilci?
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjmenovává chyby, které na sobĕ Pán Kṛṣṇa popsal, když se prohlásil za nekvalifikovaného být Rukmiṇiným manželem. Ty zahrnují nesoulad, bojácnost, přijetí útočištĕ v oceánu, spory s mocnými, opuštĕní svého království, nejistota o vlastní totožnosti, jednání v rozporu s obvyklými standardy chování, nevlastnĕní dobrých vlastností, falešné oslavování své osoby žebráky, odtažitost a nedostatek touhy po rodinném životĕ. Pán tvrdil, že u Nĕho Rukmiṇī tyto špatné vlastnosti nerozpoznala. Ona nyní začíná odpovídat na všechny Pánovy výroky.

Nejprve odpovídá na výrok Śrī Kṛṣṇy ve verši 11 této kapitoly: kasmān no vavṛṣe 'samān — „Proč sis vybrala Nás, kteří se ti nevyrovnáme?“ Zde Śrīmatī Rukmiṇī-devī říká, že ona a Kṛṣṇa si určitĕ nejsou rovni, neboť Nejvyššímu Pánu se nemůže nikdo vyrovnat. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že ve své nesmírné pokoře se Rukmiṇī ztotožňuje s Pánovou vnĕjší energií, která je ve skutečnosti její expanzí, neboť Rukmiṇī je bohynĕ štĕstí.