SB 10.57.39

tathāpi durdharas tv anyais
tvayy āstāṁ su-vrate maṇiḥ
kintu mām agrajaḥ samyaṅ
na pratyeti maṇiṁ prati
darśayasva mahā-bhāga
bandhūnāṁ śāntim āvaha
avyucchinnā makhās te 'dya
vartante rukma-vedayaḥ
Překlad slovo od slova: 
tathā api — přesto; durdharaḥ — neudržitelný; tu — ale; anyaiḥ — ostatními; tvayi — u tebe; āstām — mĕl by zůstat; suvrate — ó důvĕryhodný držiteli slibů; maṇiḥ — drahokam; kintu — pouze; mam — Mĕ; agra-jaḥ — Můj starší bratr; samyak — zcela; na pratyeti — nevĕří; maṇim prati — co se týče drahokamu; darśayasva — prosím ukaž jej; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; bandhūnām — Mým příbuzným; śāntim — mír; āvaha — přines; avyucchinnāḥ — nepřerušené; makhāḥ — obĕti; te — tvé; adya — nyní; vartante — pokračují; rukma — ze zlata; vedayaḥ — jehož oltáře.
Překlad: 
„Přesto by drahokam mĕl zůstat ve tvé péči, ó důvĕryhodný Akrūro, protože nikdo jiný jej nemůže uchovat v bezpečí. Ukaž jej však prosím jen jedinkrát, neboť Můj starší bratr zcela nevĕří tomu, co jsem Mu o nĕm řekl. Takto, ó nanejvýš požehnaný, uklidníš Mé příbuzné. (Každý ví, že máš drahokam, neboť) nyní neustále konáš obĕti na oltářích ze zlata.“
Význam: 

VÝZNAM: I když po právní stránce mĕli Satyabhāmini synové na drahokam nárok, Pán Kṛṣṇa rozhodl ponechat jej v péči Akrūry, který používal bohatství drahokamu k nepřerušenému konání náboženských obĕtí. Akrūrova schopnost konat tyto obřady na oltářích ze zlata byla vskutku známkou moci drahokamu.