SB 1.10.13

sarve te 'nimiṣair akṣais
tam anu druta-cetasaḥ
vīkṣantaḥ sneha-sambaddhā
vicelus tatra tatra ha
Překlad slovo od slova: 
sarve — vše; te — oni; animiṣaiḥ — bez mrkání víček; akṣaiḥ — okem; tam anu — na Něho; druta-cetasaḥ — změklé srdce; vīkṣantaḥ — hleděli na Něho; sneha-sambaddhāḥ — vázáni čistým citem; viceluḥ — začali se hýbat; tatra tatra — sem a tam; ha — tak činili.
Překlad: 
Jejich srdce měkla v nádobě Jeho přitažlivosti. Hleděli na Něho bez mrkání víčky a zmateně přecházeli sem a tam.
Význam: 

Kṛṣṇa je pro všechny živé bytosti přirozeně přitažlivý, jelikož je hlavní věčný mezi všemi věčnými. On jako jediný udržuje mnoho věčných. To uvádí Kaṭha Upaniṣad. Stálého míru a blahobytu tedy můžeme dosáhnout tehdy, když oživíme svůj věčný vztah s Ním, na který jsme nyní pod omamným vlivem māyi, iluzorní energie Pána, zapomněli. Jakmile se tento vztah podaří alespoň trochu oživit, podmíněná duše je ihned osvobozena od iluze hmotné energie a začne nevýslovně toužit po společnosti Pána. Jeho společnost přináší nejen osobní styk s Pánem, ale i styk s Jeho jménem, slávou, podobami a vlastnostmi. Śrīmad-Bhāgavatam připravuje podmíněnou duši na dosažení tohoto stádia dokonalosti prostřednictvím pokorného naslouchání čistému oddanému.