CC Madhya 6.99

kali-yuge līlāvatāra nā kare bhagavān
ataeva`tri-yuga' kari' kahi tāra nāma
Překlad slovo od slova: 
kali-yuge — v tomto vĕku Kali; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; — ne; kare — činí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ataeva — proto; tri-yuga — Triyuga (projevený ve třech yugāch); kari' — přijímající; kahi — říkám; tāra nāma — Jeho svaté jméno.
Překlad: 
„V tomto vĕku Kali není žádný līlā-avatāra Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a proto je Pán známý jako Triyuga. To je jedno z Jeho svatých jmen.“
Význam: 

Līlā-avatāra je inkarnace Pána provádĕjící nejrůznĕjší činnosti jednu za druhou bez zvláštního úsilí. Všechny tyto zábavy jsou plné transcendentální blaženosti a zcela pod kontrolou Nejvyšší Osoby. Tato Nejvyšší Osoba je absolutnĕ nezávislá na všech, kdo se tĕchto zábav zúčastňují. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Sanātanu Gosvāmīho (Caitanya-caritāmṛta Madhya 20.296–298), zmínil se o tom, že līlā-avatāry nelze spočítat:

līlāvatāra kṛṣṇera nā yāya gaṇana
pradhāna kariyā kahi dig-daraśana

Pán Sanātanovi řekl: „Vysvĕtlím však hlavní līlā-avatāry.

matsya, kūrma, raghunātha, nṛsiṁha, vāmana
varāhādi — lekhā yāṅra nā yāya gaṇana

Tak byly vyjmenovány inkarnace Pána jako Matsya, inkarnace v podobĕ ryby; Kūrma, želva; Pán Rāmacandra; Nṛsiṁhadeva; Vāmanadeva a Varāha, inkarnace v podobĕ kance. Existují tedy nesčetní līlā-avatārové a každý z nich projevuje úžasné zábavy. Pán Varāha, inkarnace v podobĕ kance, vyzdvihl celou planetu Zemi z hlubin oceánu Garbhodaka. Inkarnace v podobĕ želvy, Pán Kūrma, se stal podpĕrou pro stloukání celého oceánu a Pán Nṛsiṁhadeva se zjevil jako napůl človĕk, napůl lev. To jsou nĕkteré z úžasných a neobvyklých rysů līlā-avatārů.

Ve své knize Laghu-bhāgavatāmṛta Śrīla Rūpa Gosvāmī vyjmenovává následujících dvacet pĕt līlā-avatārů: Catuḥ-sana, Nārada, Varāha, Matsya, Yajña, Nara-Nārāyaṇa, Kapila, Dattātreya, Hayaśīrṣa (Hayagrīva), Haṁsa, Pṛśnigarbha, Ṛṣabha, Pṛthu, Nṛsiṁha, Kūrma, Dhanvantari, Mohinī, Vāmana, Paraśurāma, Rāghavendra, Vyāsa, Balarāma, Kṛṣṇa, Buddha a Kalki.

Śrī Caitanya Mahāprabhu mezi līlā-avatāry vyjmenován není, protože je skrytou inkarnací (channa-avatāra). V tomto vĕku Kali žádný līlā-avatāra nepřichází, ale inkarnace Pána se projevuje v tĕle Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To je vysvĕtleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu.