Madhya 4: Oddaná služba Śrī Mādhavendry Purīho

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje čtvrtou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval po cestĕ vedoucí z Čhatrabhógy, až přišel do Vriddhamantréšvary na hranicích Urísy. Cestou vychutnával transcendentální blaženost ze zpívání svatého jména a žebrání almužen v různých vesnicích. Tak došel až do slavné vesnice zvané Remuna, kde přebývá Božstvo Gopīnātha. Tam vyprávĕl příbĕh Mādhavendry Purīho, který vyslechl od svého duchovního mistra Īśvary Purīho. Příbĕh zní následovnĕ.

Když byl Mādhavendra Purī na Góvardhanu, jedné noci se mu zdálo, že v lese přebývá Božstvo Gopāla. Příštího rána vzal přátele ze sousedství, aby mu pomohli vyprostit Božstvo z džungle. Toto Božstvo Śrī Gopālajīho potom s velkou slávou umístil na vrcholu kopce Góvardhanu. Gopāla byl uctíván při slavnosti Annakūṭa. O této slavnosti se vĕdĕlo všude a přišlo mnoho lidí z okolních vesnic. Jedné noci se Mādhavendrovi Purīmu znovu ve snu objevilo Božstvo Gopāla a požádalo ho, aby šel do Džagannáth Purí pro santálovou pastu a potřel s ní Jeho tĕlo. Mādhavendra Purī se po obdržení tohoto příkazu okamžitĕ vydal do Urísy. Poté, co prošel Bengálskem, přišel do vesnice Remuny, kde dostal misku svařeného mléka (kṣīra) obĕtovaného Božstvu Gopīnāthajīho. Tu misku se svařeným mlékem Gopīnātha ukradl a poslal Mādhavendrovi Purīmu. Od té doby je toto Božstvo známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha neboli Božstvo, které ukradlo misku se svařeným mlékem. Po příchodu do Džagannáth Purí dostal Mādhavendra Purī od krále svolení vynést jeden maund santálového dřeva a dvacet tol kafru. Za pomoci dvou mužů to odnesl do Remuny. Ve snu znovu vidĕl Gopāla z Góvardhanu, který si přál, aby všechno to santálové dřevo rozetřeli na pastu, smíchali s kafrem a nanesli na tĕlo Gopīnāthajīho. Mādhavendra Purī pochopil, že tím uspokojí Božstvo Gopāla na Góvardhanu, a tak vykonal Jeho nařízení a vrátil se do Džagannáth Purí.

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyprávĕl tento příbĕh Pánu Nityānandovi Prabhuovi a dalším oddaným a vychvaloval čistou oddanou službu Mādhavendry Purīho. Když recitoval nĕkolik veršů, které Mādhavendra Purī složil, pohroužil se do extatické nálady. Vidĕl však, že je tam mnoho lidí, a tak se ovládl a snĕdl trochu prasādam ze sladké rýže. Tak strávil noc a příštího rána pokračoval ve své cestĕ do Džagannáth Purí.

CC Madhya 4.1 S úctou se klaním Mādhavendrovi Purīmu, jenž dostal misku sladké rýže, kterou pro nĕho ukradl Śrī Gopīnātha, od té doby známý jako Kṣīrā-corā. Śrī Gopāla, Božstvo z Góvardhanu, byl potĕšen láskou Mādhavendry Purīho, a proto se zjevil zrakům veřejnosti.
CC Madhya 4.2 Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi!
CC Madhya 4.4 Pán šel do Džagannáth Purí a tam navštívil chrám Pána Jagannātha. Setkal se také se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou. Všechny tyto zábavy velmi obšírnĕ popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-bhāgavata.
CC Madhya 4.5 Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou přirozenĕ nesmírnĕ okouzlující a sladké a v podání Vṛndāvana dāse Ṭhākura jsou jako sprška nektaru.
CC Madhya 4.6 S velkou pokorou proto říkám, že tyto události již pĕknĕ popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, a byl by to jen projev pýchy, kdybych chtĕl stejné vĕci opakovat znovu. To by nebylo dobré. Nemám takové schopnosti.
CC Madhya 4.7 Události, o kterých se již obšírnĕ zmínil Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své Caitanya-maṅgale (nyní známé jako Caitanya-bhāgavata), proto představuji pouze heslovitĕ.
CC Madhya 4.8 Nĕkteré z událostí však nepopsal obšírnĕ, ale jen v krátkosti, a ty se pokusím popsat v této knize.
CC Madhya 4.9 S úctou se proto klaním u lotosových nohou Vṛndāvana dāse Ṭhākura a doufám, že se svým jednáním nedopustím u jeho lotosových nohou žádného přestupku.
CC Madhya 4.10 Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval se svými čtyřmi oddanými v cestĕ do Džagannáth Purí a s velkou dychtivostí zpíval svaté jméno Pána, Hare Kṛṣṇa mantru.
CC Madhya 4.11 Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel osobnĕ každý den do jedné vesnice, kde vyžebral velké množství rýže a dalších obilovin pro přípravu prasādam.
CC Madhya 4.12 Po cestĕ bylo mnoho řek a u všech stáli výbĕrčí poplatků. Pánovi však nedĕlali problémy a On jim prokazoval svou milost. Nakonec došel do vesnice Remuny.
CC Madhya 4.13 Gopīnāthovo Božstvo v chrámu v Remunĕ bylo velmi přitažlivé. Pán Caitanya chrám navštívil a s velkou oddaností se tam poklonil.
CC Madhya 4.14 Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu klanĕl u lotosových nohou Božstva Gopīnātha, spadla Gopīnāthovi z hlavy kvĕtinová koruna a dopadla na hlavu Caitanyi Mahāprabhua.
CC Madhya 4.15 Śrī Caitanyu Mahāprabhua to velice potĕšilo, a tak se svými oddanými různými způsoby zpíval a tančil.
CC Madhya 4.16 Všichni služebníci Božstva žasli, když vidĕli silnou lásku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Jeho naprosto dokonalou krásu a Jeho transcendentální vlastnosti.
CC Madhya 4.17 Z lásky Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi mnoha způsoby sloužili a On té noci zůstal v Gopīnāthovĕ chrámu.
CC Madhya 4.18 Pán tam zůstal, protože dychtil ochutnat zbytky sladké rýže obĕtované Božstvu Gopīnātha. Od svého duchovního mistra Īśvary Purīho totiž slyšel příbĕh o tom, co se tam kdysi stalo.
CC Madhya 4.19 Toto Božstvo bylo široko daleko známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha a Caitanya Mahāprabhu svým oddaným vyprávĕl, jak Božstvo získalo tuto povĕst.
CC Madhya 4.20 Toto Božstvo kdysi ukradlo misku sladké rýže pro Mādhavendru Purīho, a proto se proslavilo jako Pán, který ukradl sladkou rýži.
CC Madhya 4.21 Śrī Mādhavendra Purī kdysi putoval do Vrindávanu, kde přišel až ke kopci Góvardhanu.
CC Madhya 4.22 Mādhavendra Purī témĕř šílel v extázi lásky k Bohu a nevĕdĕl, zda je den, či noc. Chvílemi stál a chvílemi padal na zem. Nebyl schopný rozlišit, zda je na správném místĕ, nebo ne.
CC Madhya 4.23 Śrī Mādhavendra Purī obešel kopec a pak šel ke Góvinda-kundu, kde se vykoupal. Poté si sedl pod strom, aby si navečer odpočinul.
CC Madhya 4.24 Když sedĕl pod stromem, přišel k nĕmu nĕjaký neznámý pasáček krav s hrnkem mléka. Postavil ho před Mādhavendru Purīho a s úsmĕvem jej oslovil.
CC Madhya 4.25 „Ó Mādhavendro Purī, vypij prosím toto mléko, které jsem ti přinesl. Proč si nevyžebráš nĕco k jídlu? A jakou meditaci to provádíš?“
CC Madhya 4.26 Mādhavendra Purī se díval na chlapcovu krásu a cítil se nesmírnĕ spokojený. Jakmile uslyšel Jeho sladká slova, zapomnĕl na všechen hlad i žízeň.
CC Madhya 4.27 Mādhavendra Purī se zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš a jak víš, že právĕ držím půst?“
CC Madhya 4.28 Chlapec odpovĕdĕl: „Jsem pasáček krav, pane, a žiji v této vesnici. V Mé vesnici se nikdo nepostí.“
CC Madhya 4.29 „V této vesnici si každý může vyžebrat jídlo od druhých a tak se najíst. Nĕkteří pijí pouze mléko, ale tomu, kdo nikoho o nic nežádá, nosím jídlo Já.“
CC Madhya 4.30 „Vidĕly tĕ ženy, které sem šly pro vodu, tak Mi daly toto mléko a poslaly Mĕ za tebou.“
CC Madhya 4.31 Chlapec pokračoval: „Už budu muset jít podojit krávy, ale vrátím se sem pro ten hrnek od mléka.“
CC Madhya 4.32 Jakmile to chlapec dořekl, odešel. Ve skutečnosti najednou zmizel, a srdce Mādhavendry Purīho naplnil úžas.
CC Madhya 4.33 Mādhavendra Purī vypil mléko, umyl hrnek a postavil ho stranou. Díval se na cestu, ale chlapec se již nevrátil.
CC Madhya 4.34 Mādhavendra Purī nemohl spát, a tak sedĕl a zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. K ránu si trochu zdříml a jeho vnĕjší činnosti se zastavily.
CC Madhya 4.35 Ve snu Mādhavendra Purī uvidĕl toho samého chlapce, jak k nĕmu přišel, vzal ho za ruku a odvedl k jednomu křoví v džungli.
CC Madhya 4.36 Chlapec ukázal Mādhavendrovi Purīmu křoví a řekl: „Přebývám zde v tomto křoví a hroznĕ trpím krutou zimou, deštĕm, vĕtrem a spalujícím horkem.“
CC Madhya 4.37 „Přiveď prosím lidi z vesnice a řekni jim, ať Mĕ z tohoto křoví vynesou a umístí Mĕ pĕknĕ na vrchol kopce.“
CC Madhya 4.38 Chlapec pokračoval: „Postav prosím na vrcholu tohoto kopce chrám a instaluj Mĕ v nĕm. Potom Mĕ umyj velkým množstvím studené vody, aby se Mé tĕlo očistilo.“
CC Madhya 4.39 „Sleduji tĕ již mnoho dní a říkám si: ,Kdy přijde Mādhavendra Purī sem, aby Mi sloužil?̀“
CC Madhya 4.40 „Tvoji službu přijímám díky tvé extatické lásce ke Mnĕ. Proto se zjevím, a osvobodím tak všechny pokleslé duše.“
CC Madhya 4.41 „Jmenuji se Gopāla a zvedl jsem kopec Góvardhan. Instaloval Mĕ Vajra a jsem zdejší Pán.“
CC Madhya 4.42 „Když zaútočili muslimové, schoval Mĕ knĕz, který Mi sloužil, zde v tomto křoví v džungli a ze strachu před napadením utekl.“
CC Madhya 4.43 „Od té doby, co knĕz odešel, přebývám v tomto křoví. Je moc dobře, že jsi sem přišel. Teď Mĕ jen opatrnĕ odnes.“
CC Madhya 4.44 Chlapec domluvil a zmizel. Mādhavendra Purī se potom probudil a začal o svém snu přemýšlet.
CC Madhya 4.45 Mādhavendra Purī začal naříkat: „Vidĕl jsem samotného Pána Kṛṣṇu, ale přitom jsem Ho nepoznal!“ Pohroužený v extázi lásky potom upadl na zem.
CC Madhya 4.46 Mādhavendra Purī chvíli naříkal, ale potom zamĕřil svoji mysl na vykonání Gopālova příkazu a tak se uklidnil.
CC Madhya 4.47 Ráno se Mādhavendra Purī vykoupal, šel do vesnice a svolal všechny lidi. Poté promluvil.
CC Madhya 4.48 „Govardhana-dhārī, vlastník této vesnice, leží tady v křoví. Pojďme Ho odtamtud vynést.“
CC Madhya 4.49 „Je tam ale husté křoví, kterým neprojdeme. Vezmĕte proto mačety a rýče k prosekání cesty.“
CC Madhya 4.50 Když to lidé slyšeli, s velkou radostí Mādhavendru Purīho doprovodili. Podle jeho pokynů prosekali křoviny, vytvořili cestu a pronikli do džungle.
CC Madhya 4.51 Jakmile uvidĕli Božstvo pokryté hlínou a trávou, zaplavil je úžas a blaženost.
CC Madhya 4.52 Očistili Jeho tĕlo a nĕkteří potom řekli: „Božstvo je velmi tĕžké. Jeden človĕk s Ním nepohne.“
CC Madhya 4.53 Protože bylo Božstvo hodnĕ tĕžké, shromáždili se nĕkteří silnĕjší muži, aby Ho odnesli na vrchol kopce. Šel tam i Mādhavendra Purī.
CC Madhya 4.54 Z velkého kamene udĕlali trůn a Božstvo na nĕj usadili. Další velký kámen byl přistaven za Božstvo jako opora.
CC Madhya 4.55 Sešli se všichni brāhmaṇští knĕží ze vsi a přinesli devĕt nádob. Z jezera Góvinda-kundu se pak nosila voda, která se ještĕ cedila.
CC Madhya 4.56 K instalaci Božstva bylo přineseno devĕt set nádob vody z Góvinda-kundu. Všude bylo slyšet troubení, bubnování a zpĕv žen.
CC Madhya 4.57 Bĕhem slavnosti, která tuto instalaci doprovázela, nĕkteří lidé zpívali a nĕkteří tančili. Ze vsi bylo přineseno veškeré mléko, jogurt a přepuštĕné máslo.
CC Madhya 4.58 Byly přineseny také různé potraviny, sladkosti a další dary. Nedokáži to vše popsat.
CC Madhya 4.59 Vesničané přinesli velké množství lístků tulasī, kvĕtů a různých druhů oblečení. Śrī Mādhavendra Purī potom osobnĕ započal abhiṣek (obřad koupání).
CC Madhya 4.60 Poté, co bylo vše nepříznivé zažehnáno pronášením manter, začal obřad koupání Božstva. Božstvo bylo nejdříve masírováno velkým množstvím oleje, až se celé Jeho tĕlo lesklo.
CC Madhya 4.61 Po prvním koupání přišlo koupání s pañca-gavyou a potom s pañcāmṛtou. Po nich následovala mahā-snāna v ghí a vodĕ přinesené ve stovce nádob.
CC Madhya 4.62 Po ukončení mahā-snāny bylo Božstvo znovu masírováno vonným olejem, až se Jeho tĕlo lesklo. Nakonec bylo omyto navonĕnou vodou z lastury.
CC Madhya 4.63 Potom bylo tĕlo Božstva očištĕno, pĕknĕ oblečeno do nových šatů, potřeno santálovou pastou a ovĕnčeno girlandami z tulasī a dalšími girlandami z voňavých kvĕtů.
CC Madhya 4.64 Po obřadu koupání byly zapáleny vonné tyčinky a lampy a Božstvu byly obĕtovány všemožné druhy jídel, včetnĕ jogurtu, mléka a všech sladkostí, které byly přineseny.
CC Madhya 4.65 Božstvu bylo nejdříve obĕtováno mnoho různých jídel, potom navonĕná pitná voda v nových nádobách a pak voda na umytí úst. Nakonec Mu byl obĕtován betelový list s různorodým kořením.
CC Madhya 4.66 Po ukončení posledního obĕtování tāmbūly a panu následoval bhoga-āratrik. Na závĕr každý přednesl různé modlitby a vzdal poklony položením se před Božstvem s naprostou odevzdaností na zem.
CC Madhya 4.67 Jakmile se lidé z vesnice dozvĕdĕli, že se bude instalovat Božstvo, přinesli všechny své zásoby rýže, dálu a pšeničné mouky. Bylo toho tolik, že to pokrylo celý vrchol kopce.
CC Madhya 4.68 Vesničané přinesli své zásoby rýže, dálu a mouky, hrnčíři zase všechny možné nádoby a ráno se začalo vařit.
CC Madhya 4.69 Deset brāhmaṇů vařilo obiloviny a pĕt brāhmaṇů vařilo suché a vlhké zeleninové chody.
CC Madhya 4.70 Zeleninová jídla byla připravena z různých druhů špenátu, kořínků a ovoce, nasbíraných v lese, a nĕkdo také z nadrceného dálu udĕlal baḍā a baḍi. Tak brāhmaṇové připravili všemožná jídla.
CC Madhya 4.71 Pĕt až sedm lidí chystalo velké množství čapátí, bohatĕ potřených ghí, kterého bylo hojnĕ i v zeleninĕ, rýži a dálu.
CC Madhya 4.72 Veškerá vařená rýže byla nakupena na palāśových listech, a ty byly položeny na nových látkách rozprostřených po zemi.
CC Madhya 4.73 Okolo kopce rýže se kupily hromady čapátí a okolo nich byla v různých nádobách naskládána všechna zelenina i vlhká zeleninová jídla.
CC Madhya 4.74 Vedle zeleniny byly umístĕny nádoby s jogurtem, mlékem, podmáslím a śikhariṇī, sladkou rýží, smetanou a hustou smetanou.
CC Madhya 4.75 Takto probíhal obřad Annakūṭa, a Mādhavendra Purī Gosvāmī vše osobnĕ obĕtoval Gopālovi.
CC Madhya 4.76 Mnoho nádob bylo naplnĕno navonĕnou vodou na pití. Pán Śrī Gopāla mnoho dní hladovĕl, a tak jedl vše, co Mu bylo obĕtováno.
CC Madhya 4.77 Śrī Gopāla sice snĕdl vše, co se Mu obĕtovalo, ale díky doteku Jeho transcendentální ruky ničeho neubylo.
CC Madhya 4.78 Mādhavendra Purī Gosvāmī umĕl transcendentálnĕ vnímat Gopālovo jedení, při nĕmž jídlo zůstalo stejné; pro oddané Pána nic nezůstane tajemstvím.
CC Madhya 4.79 Tato úžasná slavnost a instalace Śrī Gopālajīho byla uspořádána bĕhem jednoho dne. To vše bylo možné jen Gopālovou mocí. Nikdo jiný než oddaný to nepochopí.
CC Madhya 4.80 Śrī Mādhavendra Purī obĕtoval Gopālovi vodu na umytí úst a dal Mu ke žvýkání betel. Když pak probíhalo ārati, lidé volali „Jaya, Jaya!“ („Sláva Gopālovi!“).
CC Madhya 4.81 Śrī Mādhavendra Purī přinesl nové lůžko, přes které rozprostřel novou pokrývku, a tak připravil vše pro Pánův odpočinek.
CC Madhya 4.82 Lůžko bylo ze všech stran obloženo slamníky a tak vznikl dočasný chrám. Jedním slamníkem bylo lůžko také zastřešeno.
CC Madhya 4.83 Když byl Pán uložen k odpočinku, shromáždil Mādhavendra Purī všechny brāhmaṇy, kteří připravovali prasādam, a řekl jim: „Nyní dejte každému, od dĕtí až po starce, do sytosti najíst!“
CC Madhya 4.84 Všichni, kdo tam byli, si sedli, aby uctili prasādam, a postupnĕ začali jíst. Jako první byli obslouženi všichni brāhmaṇové se svými manželkami.
CC Madhya 4.85 Prasādam přijímali nejen lidé z vesnice Góvardhanu, ale i ti, kdo přišli z jiných vesnic. I oni zhlédli Božstvo Gopāla a dostali prasādam.
CC Madhya 4.86 Shromáždĕní lidé žasli, když vidĕli vliv Mādhavendry Purīho. Byli svĕdky toho, že obřad Annakūṭa, původnĕ konaný v Kṛṣṇovĕ dobĕ, nyní probĕhl jeho milostí znovu.
CC Madhya 4.87 Všechny přítomné brāhmaṇy Mādhavendra Purī zasvĕtil do vaiṣṇavismu a zamĕstnal je různými službami.
CC Madhya 4.88 Božstvo musí být ke konci dne po odpoledním odpočinku probuzeno a okamžitĕ se Mu musí nabídnout nĕco k jídlu a voda.
CC Madhya 4.89 Jakmile se po kraji roznesla zpráva, že se na vrcholu Góvardhanu zjevil Pán Gopāla, přicházeli se na Božstvo dívat všichni lidé ze sousedních vesnic.
CC Madhya 4.90 Lidé z jedné vesnice za druhou radostnĕ Mādhavendru Purīho žádali, aby jim určil jeden den k provedení obřadu Annakūṭa. Po nĕjakou dobu se tak obřad Annakūṭa den za dnem opakoval.
CC Madhya 4.91 Śrī Mādhavendra Purī celý den nic nejedl, ale večer, když Božstvo uložil ke spánku, snĕdl nĕjaký mléčný pokrm.
CC Madhya 4.92 Další ráno začala služba Božstvu nanovo a z jedné vesnice přišli lidé s různými obilovinami.
CC Madhya 4.93 Obyvatelé této vesnice přinesli pro Božstvo Gopāla tolik obilovin, ghí, jogurtu a mléka, kolik jen ve své vsi mĕli.
CC Madhya 4.94 Dalšího dne probíhal obřad Annakūṭa témĕř stejnĕ jako předchozího dne. Všichni brāhmaṇové připravovali jídla a Gopāla je přijímal.
CC Madhya 4.95 Ideálním místem k praktikování vĕdomí Kṛṣṇy je Vradžabhúmi neboli Vrindávan, kde mají lidé přirozený sklon milovat Kṛṣṇu a Kṛṣṇa přirozenĕ miluje je.
CC Madhya 4.96 Z různých vesnic přicházely zástupy lidí, aby zhlédly Božstvo Gopāla a přijaly bohaté mahā-prasādam. Když lidé vidĕli úžasnou podobu Pána Gopāla, veškerý jejich nářek a neštĕstí zmizely.
CC Madhya 4.97 Lidé ze všech vesnic v okolí Vradžabhúmi (Vrindávanu) se dozvĕdĕli o zjevení Gopāla a přicházeli se na Nĕho podívat. Obřad Annakūṭa se tak opakoval den co den.
CC Madhya 4.98 O Gopālovĕ zjevení se dozvĕdĕli nejen lidé z okolních vesnic, ale též z dalších krajů, a tak přicházeli ze širého okolí s různými dárky.
CC Madhya 4.99 Také velmi majetní lidé z Mathury přinášeli různé dárky a s oddaností je Božstvu obĕtovali.
CC Madhya 4.100 Přicházely nesčetné dary – zlato, stříbro, odĕvy, voňavky a potraviny. Gopālovy zásoby se tak dennĕ rozrůstaly.
CC Madhya 4.101 Jeden velmi bohatý kṣatriya královského stavu postavil chrám, nĕkdo jiný vyrobil kuchyňské náčiní a další postavil okolo chrámu ochrannou zeď.
CC Madhya 4.102 Každá rodina sídlící ve Vradžabhúmi darovala jednu krávu. Tisíce krav se tak staly Gopālovým vlastnictvím.
CC Madhya 4.103 Nakonec přišli z Bengálska dva brāhmaṇové ve stavu odříkání. Mādhavendra Purī, který si je velmi oblíbil, je zdržoval ve Vrindávanu a poskytoval jim veškeré pohodlí.
CC Madhya 4.104 Tito dva pak dostali od Mādhavendry Purīho zasvĕcení a byli povĕřeni každodenní službou Pánu. Tato služba probíhala nepřetržitĕ a uctívání Božstva začalo být velmi honosné, což Mādhavendru Purīho nesmírnĕ tĕšilo.
CC Madhya 4.105 Dva roky tak v chrámu probíhalo uctívání Božstva velice honosným způsobem. Potom mĕl Mādhavendra Purī jednoho dne sen.
CC Madhya 4.106 Ve snu vidĕl Mādhavendra Purī Gopāla, který řekl: „Moje teplota stále ještĕ neklesla. Dones prosím santálové dřevo z malajského kraje a potři pastou z nĕho Mé tĕlo, aby se ochladilo.“
CC Madhya 4.107 „Přines santálovou pastu z Džagannáth Purí. Vydej se prosím rychle na cestu. Musíš jít ty, protože nikdo jiný to udĕlat nemůže.“
CC Madhya 4.108 Mādhavendra Purī mĕl ve své extázi lásky k Bohu z tohoto snu velikou radost, a aby vykonal Pánův pokyn, vydal se na východ, smĕrem do Bengálska.
CC Madhya 4.109 Před odchodem Mādhavendra Purī zajistil vše potřebné pro pravidelné uctívání Božstva a různé lidi zamĕstnal různými povinnostmi. Potom se na Gopālův pokyn vydal do Bengálska.
CC Madhya 4.110 Když přišel Mādhavendra Purī do domu Advaity Ācāryi v Šántipuru, Ācārya mĕl velkou radost z extatické lásky k Bohu, která se u Mādhavendry Purīho projevovala.
CC Madhya 4.111 Advaita Ācārya prosil Mādhavendru Purīho o zasvĕcení. Mādhavendra Purī Ho zasvĕtil a vydal se do jižní Indie.
CC Madhya 4.112 Na cestĕ do jižní Indie navštívil Śrī Mādhavendra Purī Remunu, kde sídlí Śrī Gopīnātha. Pohled na krásu Božstva Mādhavendru Purīho ohromil.
CC Madhya 4.113 Mādhavendra Purī zpíval a tančil v chrámové hale, odkud se lidé obvykle dívají na Božstva. Potom si sedl a zeptal se jednoho brāhmaṇy, jaká jídla Božstvu obĕtují.
CC Madhya 4.114 Z toho, jak bylo vše znamenitĕ připraveno, Mādhavendra Purī pochopil, že se zde obĕtuje pouze to nejlepší jídlo.
CC Madhya 4.115 Mādhavendra Purī přemýšlel: „Zeptám se knĕze, jaká jídla Gopīnāthovi obĕtují, abychom v naší kuchyni mohli zařídit obĕtování podobných jídel Śrī Gopālovi.“
CC Madhya 4.116 Když se na to brāhmaṇského knĕze zeptal, ten mu dopodrobna vysvĕtlil, jaká jídla se Božstvu Gopīnātha obĕtují.
CC Madhya 4.117 Brāhmaṇský knĕz řekl: „Večer se Božstvu obĕtuje sladká rýže ve dvanácti hlinĕných nádobách. Chutná jako nektar (amṛta), a proto se jí říká amṛta-keli.“
CC Madhya 4.118 „Tato sladká rýže je po celém svĕtĕ proslavená jako gopīnātha-kṣīra. Nikde jinde na svĕtĕ se taková neobĕtuje.“
CC Madhya 4.119 Zatímco Mādhavendra Purī mluvil s brāhmaṇským knĕzem, byla sladká rýže položena před Božstvo k obĕtování. Když to Mādhavendra Purī slyšel, uvažoval následovnĕ.
CC Madhya 4.120 „Kdybych trochu této sladké rýže dostal, aniž bych o to žádal, mohl bych ji ochutnat a připravit podobnou pro obĕtování mému Pánu Gopālovi.“
CC Madhya 4.121 Mādhavendra Purī se velmi zastydĕl, že chtĕl ochutnat sladkou rýži, a okamžitĕ začal myslet na Pána Viṣṇua. Mezitím bylo dokončeno obĕtování a začal obřad ārati.
CC Madhya 4.122 Po skončení ārati se Mādhavendra Purī poklonil Božstvu a odešel z chrámu, aniž by s nĕkým ještĕ promluvil.
CC Madhya 4.123 Mādhavendra Purī nikdy nežebral. Byl zcela nepřipoutaný a lhostejný k hmotným vĕcem. Pokud mu nĕkdo dal nĕco k jídlu, aniž by žebral, najedl se. Pokud ne, pak držel půst.
CC Madhya 4.124 Paramahaṁsa, jako je Mādhavendra Purī, je vždy spokojený v láskyplné službĕ Pánu. Hmotný hlad a žízeň mu v jeho činnostech nemohou zabránit. Když chtĕl ochutnat trochu sladké rýže obĕtované Božstvu, považoval to za přestupek, protože chtĕl jíst to, co se právĕ obĕtovalo Božstvu.
CC Madhya 4.125 Mādhavendra Purī odešel z chrámu, posadil se v prázdné vesnické tržnici a dal se do zpĕvu. Mezitím v chrámu knĕz uložil Božstvo k odpočinku.
CC Madhya 4.126 Knĕz dokončil svoje denní povinnosti a šel si odpočinout. Ve snu vidĕl, jak k nĕmu přišlo Božstvo Gopīnātha a promluvilo následovnĕ.
CC Madhya 4.127 „Ó knĕzi, vstaň prosím a otevři chrámové dveře. Schoval jsem jednu misku sladké rýže pro sannyāsīho Mādhavendru Purīho.“
CC Madhya 4.128 „Tato nádoba sladké rýže je hned za cípem Mých šatů. Díky Mým trikům jsi ji nevidĕl.“
CC Madhya 4.129 „Na prázdném tržišti sedí sannyāsī jménem Mādhavendra Purī. Vezmi prosím tuto misku sladké rýže zpoza Mne a dones mu ji.“
CC Madhya 4.130 Knĕz se probudil ze sna, okamžitĕ vstal a uvážil, že bude dobré se před vstupem do místnosti Božstev vykoupat. Potom otevřel chrámové dveře.
CC Madhya 4.131 Podle pokynů Božstva knĕz našel misku sladké rýže za cípem šatů. Vzal ji a utřel místo, kde stála. Potom vyšel z chrámu.
CC Madhya 4.132 Zavřel dveře chrámu a s nádobou sladké rýže vyrazil do vsi. Hledal Mādhavendru Purīho a u každého stánku volal jeho jméno.
CC Madhya 4.133 S nádobou sladké rýže v ruce knĕz volal: „Nechť prosím přijde ten, kdo se jmenuje Mādhavendra Purī, a vezme si tuto nádobu sladké rýže! Gopīnātha ji pro tebe ukradl!“
CC Madhya 4.134 Knĕz pokračoval: „Nechť prosím sannyāsī jménem Mādhavendra Purī přijde, vezme si tuto misku sladké rýže a s velkou radostí přijme prasādam! Jsi ten nejšťastnĕjší človĕk v tĕchto třech svĕtech!“
CC Madhya 4.135 Mādhavendra Purī to uslyšel, a tak přišel a představil se. Knĕz mu předal nádobu sladké rýže a potom se mu poklonil tak, že před ním padl na zem.
CC Madhya 4.136 Jakmile Śrī Mādhavendra Purī vyslechl celý příbĕh o misce sladké rýže, pohroužil se okamžitĕ do extáze lásky ke Kṛṣṇovi.
CC Madhya 4.137 Když knĕz vidĕl u Mādhavendry Purīho tyto příznaky láskyplné extáze, žasl. Pochopil, proč je mu Kṛṣṇa tak zavázaný, a bylo mu jasné, že Kṛṣṇův čin byl na místĕ.
CC Madhya 4.138 Knĕz se Mādhavendrovi Purīmu poklonil a vrátil se zpĕt do chrámu. Mādhavendra Purī potom v extázi snĕdl sladkou rýži, kterou mu Kṛṣṇa dal.
CC Madhya 4.139 Potom misku umyl a rozbil ji na kousky, které zavázal do svého svrchního odĕvu, a tak je pečlivĕ uschoval.
CC Madhya 4.140 Každý den Mādhavendra Purī snĕdl jeden kousek této hlinĕné misky, což ho okamžitĕ uvedlo do stavu extáze. Toto jsou úžasné příbĕhy.
CC Madhya 4.141 Poté, co Mādhavendra Purī rozbil misku a svázal střepy do cípu svého odĕvu, pomyslel si: „Pán mi dal misku sladké rýže, a když o tom lidé ráno uslyší, shromáždí se jich tu davy.“
CC Madhya 4.142 S tĕmito myšlenkami se Śrī Mādhavendra Purī na místĕ poklonil Gopīnāthovi a nad ránem opustil Remunu.
CC Madhya 4.143 Mādhavendra Purī šel a šel, až došel do Džagannáth Purí, známého také jako Níláčala. Tam uvidĕl Pána Jagannātha, a přemohla ho láskyplná extáze.
CC Madhya 4.144 Mādhavendra Purī, přemožený extází lásky k Bohu, chvílemi stál a chvílemi padal, chvílemi se smál, tančil a zpíval. Tak prožíval transcendentální blaženost z pohledu na Božstvo Jagannātha.
CC Madhya 4.145 Lidé v Džagannáth Purí už znali transcendentální povĕst Mādhavendry Purīho dříve, než tam přišel. Celé zástupy proto přicházely a různými způsoby mu s oddaností projevovaly úctu.
CC Madhya 4.146 I když se to človĕku nemusí líbit, jeho povĕst jde řízením osudu s ním. Transcendentální povĕst oddaného je ve skutečnosti známá po celém svĕtĕ.
CC Madhya 4.147 Ze strachu před svou povĕstí (pratiṣthā) Mādhavendra Purī uprchl z Remuny. Povĕst získaná láskou k Bohu je však tak vznešená, že oddaného všude doprovází.
CC Madhya 4.148 Lidé Mādhavendru Purīho uctívali jako velkého oddaného, a tak chtĕl Džagannáth Purí opustit. To by mu však znemožnilo obstarat santálové dřevo pro Božstvo Gopāla.
CC Madhya 4.149 Všem služebníkům Pána Jagannātha a všem velkým oddaným, kteří tam byli, vyprávĕl Śrī Mādhavendra Purī příbĕh o zjevení Śrī Gopāla.
CC Madhya 4.150 Jakmile se oddaní v Džagannáth Purí dozvĕdĕli, že si Božstvo Gopāla přeje santālové dřevo, s radostí se je všichni snažili zajistit.
CC Madhya 4.151 Ti, kdo se znali s vládními úředníky, je navštívili a poprosili je o kafr a santálové dřevo, které pak snesli dohromady.
CC Madhya 4.152 Mādhavendra Purī dostal jednoho brāhmaṇu a jednoho služebníka, aby mu pomohli santálové dřevo nést. Dostal také prostředky na úhradu nezbytných cestovních výloh.
CC Madhya 4.153 Aby ho cestou nezadržovali výbĕrčí poplatků, dostal Mādhavendra Purī do rukou nezbytná potvrzení od vládních úředníků.
CC Madhya 4.154 Takto se Mādhavendra Purī vydal s nákladem santálového dřeva do Vrindávanu, a po nĕkolika dnech přišel znovu do vesnice Remuny a tamního Gopīnāthova chrámu.
CC Madhya 4.155 Když Mādhavendra Purī přišel do Gopīnāthova chrámu, mnohokrát se u Pánových lotosových nohou poklonil. V extázi lásky pak bez ustání tančil a zpíval.
CC Madhya 4.156 Jakmile Mādhavendru Purīho znovu uvidĕl Gopīnāthův knĕz, projevil mu veškerou úctu. Nabídl mu také prasādam ze sladké rýže a přimĕl ho, aby je snĕdl.
CC Madhya 4.157 Mādhavendra Purī té noci spal v chrámu a k ránu mĕl další sen.
CC Madhya 4.158 Mādhavendrovi Purīmu se zdálo, že za ním přišel Gopāla a řekl: „Ó Mādhavendro Purī, veškeré santálové dřevo a kafr jsem již dostal.“
CC Madhya 4.159 „Nyní jen všechno to santálové dřevo s kafrem rozmĕlni a touto pastou každý den potírej tĕlo Gopīnātha, dokud pasta nedojde.“
CC Madhya 4.160 „Mezi Mým a Gopīnāthovým tĕlem není rozdíl. Jsou jedno a totéž. Rozetřeš-li tedy santálovou pastu na tĕlo Gopīnātha, přirozenĕ tím potřeš i Moje tĕlo, a tak se sníží Má tĕlesná teplota.“
CC Madhya 4.161 „Neváhej jednat podle Mého nařízení. Vĕř Mi a udĕlej, co je třeba.“
CC Madhya 4.162 Poté, co Gopāla dal tyto pokyny, zmizel a Mādhavendra Purī se probudil. Okamžitĕ zavolal všechny Gopīnāthovy služebníky, a ti k nĕmu přišli.
CC Madhya 4.163 Mādhavendra Purī řekl: „Potírejte tĕlo Gopīnātha tímto kafrem a santálem, které jsem přinesl pro Gopāla ve Vrindávanu. Dĕlejte to pravidelnĕ každý den.“
CC Madhya 4.164 „Bude-li tato santálová pasta rozetřena po tĕle Gopīnātha, Gopāla to ochladí. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je koneckonců zcela nezávislý a Jeho nařízení je všemocné.“
CC Madhya 4.165 Gopīnāthovi služebníci mĕli velkou radost, když slyšeli, že se veškerou touto santálovou pastou bude v létĕ potírat tĕlo Gopīnātha.
CC Madhya 4.166 Mādhavendra Purī řekl: „Tito dva pomocníci budou pravidelnĕ připravovat santálovou pastu. Vy přiveďte na pomoc ještĕ další dva lidi a já je zaplatím.“
CC Madhya 4.167 Gopīnāthajī tak dennĕ dostával santálovou pastu a Jeho služebníky to velice tĕšilo.
CC Madhya 4.168 Takto bylo santálovou pastou potíráno tĕlo Gopīnātha, dokud zásoby nedošly. Mādhavendra Purī tam do té doby zůstal.
CC Madhya 4.169 Na konci léta se Mādhavendra Purī vrátil do Džagannáth Purí, kde strávil celé období Cāturmāsyi ve stavu velké blaženosti.
CC Madhya 4.170 Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osobnĕ vychvaloval nektarové vlastnosti Mādhavendry Purīho, a když to vše líčil oddaným, sám si to vychutnával.
CC Madhya 4.171 Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Nityānandu Prabhua, aby posoudil, je-li nĕkdo jiný v tomto svĕtĕ tak požehnaný jako Mādhavendra Purī.
CC Madhya 4.172 Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mādhavendra Purī byl tak požehnaný, že se před ním Kṛṣṇa osobnĕ objevil pod záminkou přinesení mléka. Třikrát dal Pán Mādhavendrovi Purīmu ve snu pokyny.“
CC Madhya 4.173 „Jelikož byl Pán Kṛṣṇa Mādhavendrovi Purīmu zavázaný za jeho lásku, zjevil se osobnĕ jako Božstvo Gopāla a osvobodil celý svĕt tím, že přijal jeho službu.“
CC Madhya 4.174 „Pán Gopīnātha ukradl pro Mādhavendru Purīho nádobu sladké rýže, a tak se stal známým jako Kṣīra-corā (zlodĕj, který ukradl sladkou rýži).“
CC Madhya 4.175 „Mādhavendra Purī santálovou pastou potíral tĕlo Gopīnātha, díky čemuž ho zaplavila láska k Bohu.“
CC Madhya 4.176 „Bylo velmi tĕžké cestovat s kafrem a santálovým dřevem po oblastech Indie, kde vládli muslimové, a Mādhavendra Purī by se kvůli tomu mohl dostat do nesnází. Božstvo Gopāla to vĕdĕlo.“
CC Madhya 4.177 „Pán je ke svým oddaným nesmírnĕ milostivý a připoutaný, a tak byla snaha Mādhavendry Purīho úspĕšnĕ dovršena, když santálovou pastou potřel Gopīnātha.“
CC Madhya 4.178 Caitanya Mahāprabhu předložil úroveň silné lásky Mādhavendry Purīho Nityānandovi Prabhuovi k posouzení a řekl: „Všechny jeho láskyplné činnosti jsou neobyčejné. Človĕk žasne, když slyší o jeho činnostech.“
CC Madhya 4.179 Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Śrī Mādhavendra Purī zůstával sám, byl zcela odpoutaný a vždy tichý. Byl lhostejný ke všemu hmotnému a kvůli strachu z hovorů o svĕtských vĕcech žil bez společníka.“
CC Madhya 4.180 „Po obdržení transcendentálních pokynů od Gopāla cestovala tato velká osobnost tisíce kilometrů, jen aby vyžebrala santálové dřevo.“
CC Madhya 4.181 „I když byl Mādhavendra Purī hladový, nikdy si neřekl o jídlo. Tato odříkavá osoba nesla pro Śrī Gopāla náklad santálového dřeva.“
CC Madhya 4.182 „Bez ohledu na své osobní pohodlí nesl Mādhavendra Purī jeden maund (asi 37kg) santálového dřeva a dvacet tol (asi čtvrt kilogramu) kafru, aby jimi potřel tĕlo Gopāla. Tato transcendentální radost mu stačila.“
CC Madhya 4.183 „Jelikož existovala omezení vztahující se na vývoz santálového dřeva z Urísy, celník náklad zabavil. Mādhavendra Purī mu však ukázal vládní povolení, a tak se vyhnul potížím.“
CC Madhya 4.184 „Mādhavendra Purī nemĕl žádný strach z dlouhé cesty do Vrindávanu přes zemĕ ovládané muslimy, plné nesčetného množství stráží.“
CC Madhya 4.185 „Přestože byl Mādhavendra Purī úplnĕ bez penĕz, vůbec se nebál výbĕrčích mýta. Jediným požitkem pro nĕho bylo nést náklad santálového dřeva pro Gopāla do Vrindávanu.“
CC Madhya 4.186 „To je přirozený výsledek hluboké lásky k Bohu. Oddaný nebere v úvahu osobní nepohodlí ani překážky. Za všech okolností chce sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.“
CC Madhya 4.187 „Śrī Gopāla chtĕl ukázat, jak silná je láska Mādhavendry Purīho ke Kṛṣṇovi, a proto ho požádal, aby šel do Níláčaly a přinesl santálové dřevo a kafr.“
CC Madhya 4.188 „S velkými nesnázemi a námahou donesl Mādhavendra Purī náklad santálového dřeva do Remuny. Přesto byl naprosto šťastný a žádné tĕžkosti si nepřipouštĕl.“
CC Madhya 4.189 „Gopāla, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nařídil Mādhavendrovi Purīmu přinést santálové dřevo z Níláčaly, aby vyzkoušel jeho silnou lásku. Mādhavendra Purī v této zkoušce obstál a Pán mu projevil velkou milost.“
CC Madhya 4.190 „Takové chování projevené v láskyplné službĕ mezi oddaným a jeho milovaným objektem, Śrī Kṛṣṇou, je transcendentální. Obyčejný človĕk tomu nemůže porozumĕt; ani pro to nemá schopnosti.“
CC Madhya 4.191 Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom přečetl známý verš od Mādhavendry Purīho. Tento verš je jako mĕsíc, který šíří záři po celém svĕtĕ.
CC Madhya 4.192 Tak jako se vůnĕ malajského santálového dřeva zvĕtší neustálým třením, i naše pochopení tohoto verše se zvĕtší rozjímáním o nĕm.
CC Madhya 4.193 Tak jako je Kaustubha-maṇi považován za nejvzácnĕjší mezi drahými kameny, je tento verš považován za nejlepší báseň pojednávající o náladách oddané služby.
CC Madhya 4.194 Tento verš ve skutečnosti vyslovila přímo samotná Śrīmatī Rādhārāṇī, a pouze Její milostí se projevil ve slovech Mādhavendry Purīho.
CC Madhya 4.195 Pouze Śrī Caitanya Mahāprabhu si dokázal vychutnat tento verš. Není čtvrtá osoba, která by byla schopná ho pochopit.
CC Madhya 4.196 Na konci své hmotné existence Mādhavendra Purī znovu a znovu recitoval tento verš, a tak dosáhl nejvyššího životního cíle.
CC Madhya 4.197 „Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tĕ znovu uvidím? Protože Tĕ nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce je zneklidnĕné. Ó nejdražší, co teď mám dĕlat?“
CC Madhya 4.198 Po přednesení tohoto verše Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitĕ upadl v bezvĕdomí na zem. Zažíval extázi a ztratil nad sebou vládu.
CC Madhya 4.199 Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu padl v extázi lásky na zem, Pán Nityānanda Ho rychle zvedl a položil si Ho na klín. Caitanya Mahāprabhu pak s pláčem opĕt vstal.
CC Madhya 4.200 Pán projevoval extatické emoce a začal bĕhat sem a tam, přičemž vydával hlasité zvuky. Chvílemi se smál, chvílemi plakal a chvílemi tančil a zpíval.
CC Madhya 4.201 Pán Caitanya Mahāprabhu nebyl schopný vyslovit celý verš a opakoval pouze „Ayi dīna! Ayi dīna!“ Nemohl mluvit a z očí Mu tekly proudy slz.
CC Madhya 4.202 Na tĕle Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo vidĕt chvĕní, pocení, slzy štĕstí, šok, zblednutí, zklamání, mrzutost, ztrátu pamĕti, pýchu, radost a pokoru.
CC Madhya 4.203 Tento verš odkryl dveře extatické lásky, a když byly odhalené, všichni Gopīnāthovi služebníci vidĕli Caitanyu Mahāprabhua, jak tančí v extázi.
CC Madhya 4.204 Když se okolo Śrī Caitanyi Mahāprabhua shluklo mnoho lidí, probral se k vnĕjšímu vĕdomí. Mezitím bylo dokončeno obĕtování Božstvu a bylo slyšet hlasité ārati.
CC Madhya 4.205 Potom knĕz uložil Božstva ke spánku a vyšel z chrámu, aby Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi nabídl všech dvanáct misek sladké rýže.
CC Madhya 4.206 Když byly všechny misky se sladkou rýží, zbytky zanechané Gopīnāthem, postaveny před Śrī Caitanyu Mahāprabhua, mĕl z toho velkou radost. Pĕt misek přijal, aby dal najíst oddaným.
CC Madhya 4.207 Sedm zbývajících misek přistrčil a vrátil knĕzi. Tĕch pĕt, které Pán přijal, pak rozdal mezi pĕt oddaných a všichni se najedli prasādam.
CC Madhya 4.208 Jelikož se Śrī Caitanya Mahāprabhu neliší od Božstva Gopīnātha, ty misky sladké rýže již ochutnal a snĕdl. Aby však projevil oddanou službu, jedl sladkou rýži z misek znovu jako oddaný.
CC Madhya 4.209 Tu noc Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil v chrámu při společném zpívání. Ráno pak po zhlédnutí maṅgala-ārati odešel.
CC Madhya 4.210 Takto si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vlastními ústy vychutnával transcendentální vlastnosti Gopālajīho, Gopīnātha i Śrī Mādhavendry Purīho.
CC Madhya 4.211 Zde jsem popsal transcendentální slávu náklonnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua k Jeho oddaným a nejzazší mez extatické lásky k Bohu.
CC Madhya 4.212 Ten, kdo toto vyprávĕní poslouchá s vírou a oddaností, získá poklad lásky k Bohu u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy.
CC Madhya 4.213 Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.