CC Madhya 25.20

sarva-śāstra khaṇḍi' prabhu`bhakti' kare sāra
sayuktika vākye mana phirāya sabāra
Překlad slovo od slova: 
sarva-śāstra khaṇḍi' — tím, že porazil všechny mylné závĕry různých písem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakti kare sāra — ustanovil svrchovanost oddané služby; sa-yuktika vākye — řečí plnou příjemné logiky a argumentů; mana phirāya — zmĕnil mysl; sabāra — každého.
Překlad: 
Když lidé za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přicházeli hovořit o podstatĕ různých písem, Pán jejich mylné závĕry porážel a ustanovoval svrchovanost oddané služby Pánu. Zdvořile tak mĕnil jejich mysl prostřednictvím logiky a argumentů.
Význam: 

Toto saṅkīrtanové hnutí šíříme v západních zemích a při naší nedávné cestĕ po evropských mĕstech, jako je Řím, Ženeva, Paříž a Frankfurt, nás přišlo navštívit mnoho křesťanských učenců, knĕžích, filosofů i yogīch, a díky Kṛṣṇovĕ milosti souhlasili s tím, že hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy neboli učení bhakti přináší ten nejvyšší závĕr. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se snažíme každého přesvĕdčit o tom, že oddanou službu Pánu přikazuje každé písmo. Každý zbožný človĕk musí uznat svrchovanou autoritu Pána, stát se Jeho oddaným a snažit se Ho milovat. To je skutečná podstata náboženství. Nehraje roli, jestli je nĕkdo křesťan, muslim, či cokoliv jiného. Musíme pouze uznat vznešené postavení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a sloužit Mu. Nejde o to, jestli jsme křesťané, muslimové či hinduisté. Človĕk musí mít čistou zbožnost a od všech tĕchto hmotných označení se osvobodit. Tak se může naučit umĕní oddané služby. Tento argument všichni inteligentní lidé uznávají a hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy získává vliv po celém svĕtĕ. Postupnĕ se tak díky naší důkladné logice a vĕdeckému podání naplňuje předpovĕď Śrī Caitanyi Mahāprabhua, že vĕdomí Kṛṣṇy se rozšíří do každého mĕsta a vesnice na svĕtĕ.