CC Madhya 16.67

acintya-śaktye kara tumi tāhāra ghaṭana
ye karāha, sei kari, nāhika niyama
Překlad slovo od slova: 
acintya-śaktye — nepochopitelnou energií; kara — činíš; tumi — Ty; tāhāra — tohoto vztahu; ghaṭana — činnost; ye — cokoliv; karāha — chceš, abych udĕlal; sei — to; kari — dĕlám; nāhika — není; niyama — omezení.
Překlad: 
„Svou nepochopitelnou energií můžeš dĕlat, co se Ti zlíbí, a Já bez jakýchkoliv omezení dĕlám vše, co po Mnĕ chceš.“
Význam: 

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno: tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Pán Brahmā je první živou bytostí v tomto vesmíru a také jeho stvořitelem. Jak je to možné? I když je první živou bytostí, nepatří do kategorie viṣṇu-tattva, ale jīva-tattva. Milostí Pána, který ho poučil ze srdce (tene brahma hṛdā), však mohl Pán Brahmā stvořit obrovský vesmír. Opravdu čisté oddané Pán vede ze srdce, kde je vždy přítomný. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (Gītā 18.61). Pokud živá bytost následuje pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, může Pánovou milostí vykonat i ty nejtĕžší úkoly, přestože je nepatrným stvořením. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītĕ (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Tĕm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mnĕ mohou dospĕt.“

Pro čistého oddaného není nic nemožné, protože jedná podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistý oddaný může díky Pánovĕ nepochopitelné energii provádĕt činy, které je údajnĕ velmi tĕžké vykonat. Může dĕlat vĕci, které předtím neudĕlal ani samotný Pán. Proto Nityānanda Prabhu řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: ye karāha, sei kari, nāhika niyama – „Nevím, podle jaké usmĕrňující zásady tyto úžasné činnosti vykonávám, ale jedno vím jistĕ: udĕlám vše, co si budeš přát.“ I když chce Pán veškeré zásluhy připsat svému oddanému, ten si je nikdy nepřisvojuje, protože jedná výhradnĕ pod Pánovým vedením. A tak veškeré zásluhy připadnou Pánu. Taková je povaha vztahu mezi Pánem a Jeho oddaným. Pán chce připsat veškeré zásluhy svému služebníkovi, ale služebník si žádné zásluhy nepřisvojuje, protože ví, že vše koná Pán.