CC Madhya 16.175

āpane mahāprabhu tāṅra mana phirāila
darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila'
Překlad slovo od slova: 
āpane — osobnĕ; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; mana — mysl; phirāila — zmĕnil; darśana — osobní návštĕvou; smaraṇe — vzpomínáním; yāṅra — na nĕhož; jagat — celý svĕt; tārila — osvobodil.
Překlad: 
„Musel to být samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu, kdo zmĕnil muslimovu mysl. Celý svĕt je díky Jeho přítomnosti, a dokonce i pouhým vzpomínáním na Nĕho osvobozen.“
Význam: 

Z tohoto je zřejmé, že za normálních okolností nebylo možné, aby se muslimský vládce zmĕnil, protože byl opilec (madyapa). Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl obrátit k vĕdomí Kṛṣṇy mysl každého. Vysvobození z hmotné existence lze dosáhnout pouhým vzpomínáním na svaté jméno Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo setkáním s Ním. Toto hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy se šíří po celém svĕtĕ, ale ani jeden yavana či mleccha navyklý na alkohol by se bez milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nezmĕnil a nepřijal by nauku o vĕdomí Kṛṣṇy. Lidé se často diví, když vidí tolik tisíc obyvatel Západu obrácených na vaiṣṇavismus. Západní obyvatelstvo je obecnĕ navyklé jíst maso, pít, hazardovat a holdovat nedovolenému sexu; je tedy udivující, že takoví lidé přijímají vĕdomí Kṛṣṇy. Zvláštĕ v Indii se tomu mnozí nesmírnĕ diví. Zde je však odpovĕď: darśana-smaraṇe yāṅra jagat tārila. Takovou zmĕnu umožňuje pouhé vzpomínání na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tito oddaní ze Západu zpívají velmi upřímnĕ svatá jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho společníků jsou lidé očišťováni a jejich vĕdomí se místo na māyu zamĕřuje na Kṛṣṇu.

Slovo viśvāsa označuje tajemníka. S tímto titulem se obvykle setkáváme u kasty kāyasthů v hinduistické společnosti. Kāyasthové v Bengálsku tento titul viśvāsa dodnes používají. Slovo viśvāsa znamená „vĕrný“ a viśvāsī je ten, komu se dá vĕřit. Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že bĕhem nadvlády muslimů v Bengálsku existoval tajemnický úřad zvaný viśvāsa-khānā, kde mohli být zamĕstnáni pouze ti nejdůvĕryhodnĕjší lidé. Byli vybíráni ze společnosti kāyasthů, která je stále ještĕ velmi zbĕhlá v řízení a vládních záležitostech. Tento úřad viśvāsa-khānā obyčejnĕ zastával velmi důvĕryhodný a vĕrný služebník. Kdykoliv bylo třeba nĕjaké důvĕrné služby, připadla tĕmto úředníkům.