CC Madhya 11.48

tāṅra pratijñā — more nā karibe daraśana
mora pratijñā — tāṅhā vinā chāḍiba jīvana
Překlad slovo od slova: 
tāṅra pratijñā — Jeho odhodlání; more — mnĕ; — ne; karibe — udĕlá; daraśana — pohled; mora pratijñā — můj slib; tāṅhā vinā — bez Nĕho; chāḍiba — vzdám se; jīvana — života.
Překlad: 
Mahārāja Pratāparudra pokračoval: „Pokud je Śrī Caitanya Mahāprabhu rozhodnutý, že mĕ nechce vidĕt, potom jsem já rozhodnutý vzdát se života, jestliže Ho nebudu moci spatřit.“
Význam: 

Oddaný, který je stejnĕ odhodlaný jako Mahārāja Pratāparudra, bude ve svém pokroku ve vĕdomí Kṛṣṇy zajisté úspĕšný. Śrī Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītĕ (9.14):

satataṁ kīrtayanto māṁ
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā
nitya-yuktā upāsate

„Tyto velké duše neustále s velkým odhodláním opĕvují Mou slávu, klaní se přede Mnou a bez ustání Mĕ s oddaností uctívají.“

To jsou příznaky mahātmy zapojeného s plným vĕdomím Kṛṣṇy ve službĕ Pánu. Odhodlanost Mahārāje Pratāparudry je tedy velice vznešená a říká se jí dṛḍha-vrata. Díky ní nakonec získal přímou milost Pána Caitanyi.