CC Madhya 10.114

ataeva svarūpa āge kare parīkṣaṇa
śuddha haya yadi, prabhure karā'na śravaṇa
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; āge — nejdříve; kare — provádí; parīkṣaṇa — prozkoumání; śuddha — čisté; haya — je; yadi — jestliže; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karā'na — umožní; śravaṇa — vyslechnutí.
Překlad: 
Svarūpa Dāmodara Gosvāmī pravidelnĕ zkoumal veškerou literaturu, aby zjistil, zda jsou její závĕry správné. Teprve potom dovolil, aby ji slyšel Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Význam: 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že to, co je na překážku oddané službĕ, je třeba chápat jako nečisté. Čistí oddaní Pána nečisté zásady nepřijímají. Nečistí oddaní však přijímají rasābhāsu neboli překrývání či protichůdnost nálad a další zásady, které jsou v rozporu s cestou bhakti. Následovníky tĕchto nečistých zásad není možné nikdy uznat za čisté oddané. Je mnoho skupin, které rasābhāsu následují a jejichž členové nĕkdy sklízejí obdiv obyčejných lidí. Avšak ty, kdo přijímají závĕry rasābhāsy a bhakti-siddhānta-viruddhy, nelze nikdy uznat za oddané Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī nikdy takové stoupence neuznal za Gauḍīya-vaiṣṇavy a ani jim nedovolil se s Nejvyšším Pánem, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, setkat.