CC Antya 7.33

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam
Překlad slovo od slova: 
trayyā — následovníky tří Véd, kteří vykonávají velké obĕti, jako například obĕti určené Indrovi a dalším polobohům; ca — také; upaniṣadbhiḥ — následovníky Upaniṣad, nejvznešenĕjší části védského poznání; ca — také; sāṅkhya — filosofy, kteří analyticky studují vesmír; yogaiḥ — mystickými yogīmi; ca — a; sātvataiḥ — oddanými, kteří následují postup uctívání popsaný v Pañcarātře a další védské literatuře; upagīyamāna — je opĕvována; māhātmyam — jehož sláva; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství; — ona, matka Yaśodā; amanyata — považovala; ātma-jam — za svého syna zrozeného z jejího tĕla.
Překlad: 
„  ,Když matka Yaśodā v Kṛṣṇových ústech spatřila všechny vesmíry, na chvíli užasla. Následovníci tří Véd Pána uctívají jako Indru a další polobohy nabízením obĕtí. Svĕtci, kteří Jeho velikosti porozumĕli studiem Upaniṣad, Ho uctívají jako neosobní Brahman, velcí filosofové, kteří analyticky studují vesmír, Ho uctívají jako puruṣu, velcí yogī jako všudypřítomnou Nadduši a oddaní jako Nejvyšší Osobnost Božství. Matka Yaśodā však Pána považovala za svého syna.̀  “
Význam: 

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.45).