CC Antya 17.31

kā stry aṅga te kala-padāmṛta-veṇu-gīta-
sammohitārya-caritān na calet trilokyām
trailokya-saubhagam idaṁ ca nirīkṣya rūpaṁ
yad go-dvija-druma-mṛgāḥ pulakāny abibhran
Překlad slovo od slova: 
— která; strī — žena; aṅga — ó Kṛṣṇo; te — Tvými; kala-pada — rytmy; amṛta-veṇu-gīta — sladkých písní flétny; sammohitā — uchvácena; ārya-caritāt — z cesty cudnosti podle mĕřítek védské civilizace; na — ne; calet — sešla by; tri-lokyām — ve třech svĕtech; trai-lokya-saubhagam — která je štĕstím tří svĕtů; idam — této; ca — a; nirīkṣya — pozorováním; rūpam — krásy; yat — které; go — krávy; dvija — ptáci; druma — stromy; mṛgāḥ — lesní zvířata jako jeleni; pulakāni — transcendentální blaženost; abibhran — projevili.
Překlad: 
„(Gopī řekly:) ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, kde je ve třech svĕtech žena, která by nebyla uchvácena rytmy sladkých písní vycházejících ze Tvé úžasné flétny? Kterou by to nesvedlo z cesty cudnosti? Tvoje krása je to nejvznešenĕjší ve třech svĕtech. Dokonce i krávy, ptáci, zvířata a stromy v lese ztuhnou blažeností, když zahlédnou Tvou krásu.̀  “
Význam: 

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.40).