CC Antya 1.108

bhṛtyasya paśyati gurūn api nāparādhān
sevāṁ manāg api kṛtāṁ bahudhābhyupaiti
āviṣkaroti piśuneṣv api nābhyasūyāṁ
śīlena nirmala-matiḥ puruṣottamo 'yam
Překlad slovo od slova: 
bhṛtyasya — služebníka; paśyati — vidí; gurūn — velmi velké; api — i když; na — ne; aparādhān — přestupky; sevām — službu; manāk api — jakkoliv malou; kṛtām — vykonal; bahudhā — jako velkou; abhyupaiti — přijímá; āviṣkaroti — projevuje; piśuneṣu — vůči nepřátelům; api — také; na — ne; abhyasūyām — závist; śīlena — laskavým chováním; nirmala-matiḥ — přirozenĕ čisté mysli; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, nejlepší ze všech osobností; ayam — toto.
Překlad: 
„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Puruṣottama neboli nejvznešenĕjší ze všech osobností, má čistou mysl. Je tak laskavý, že nebere příliš vážnĕ ani to, když se Jeho služebník dopustí velkého přestupku. I malou službu svého služebníka Pán přijme jako velikou. Dokonce i když Pána nĕkdo závistivý pomlouvá, Pán vůči nĕmu nikdy neprojeví svůj hnĕv. Takové jsou Jeho vznešené vlastnosti.“
Význam: 

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.138) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.