CC Ādi 8.31

caitanya-nityānande nāhi e-saba vicāra
nāma laite prema dena, vahe aśrudhāra
Překlad slovo od slova: 
caitanya-nityānande — při zpívání svatých jmen Pána Caitanyi a Nityānandy; nāhi — nejsou; e-saba — všechny tyto; vicāra — úvahy; nāma — svaté jméno; laite — pouhým zpíváním; prema — lásku k Bohu; dena — dávají; vahe — proud; aśru-dhāra — slzy v očích.
Překlad: 
Pokud však alespoň s nepatrnou vírou zpívá svatá jména Pána Caitanyi a Nityānandy, je ode všech přestupků rychle očištĕn. Jakmile potom zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, cítí extázi lásky k Bohu.
Význam: 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že když přijmeme útočištĕ u Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy, následujeme Jejich pokyn být snášenlivĕjší než strom a pokornĕjší než tráva, a takto zpíváme svaté jméno Pána, velice brzy dosáhneme transcendentální láskyplné služby Pánu a v našich očích se objeví slzy. Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry si musíme dávat pozor na přestupky, ale když zpíváme jména Gaury a Nityānandy, neberou se přestupky v úvahu. Zpívá-li tedy nĕkdo Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, ale jeho život je stále plný hříšných činností, bude pro nĕho velice tĕžké dosáhnout úrovnĕ láskyplné oddané služby Pánu. Zpívá-li však i přesto, že se dopouští přestupků, svatá jména Gaury a Nityānandy, bude rychle osvobozen od reakcí za svoje přestupky. Mĕli bychom se tedy nejdříve obrátit na Pána Caitanyu a Nityānandu, neboli uctívat Gurua a Gaurāṅgu, a potom teprve pokročit na úroveň uctívání Rādhy a Kṛṣṇy. V našem hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy je studentům nejprve doporučeno uctívat Gurua a Gaurāṅgu a potom, když udĕlají nĕjaký pokrok, jsou instalována Božstva Rādhy a Kṛṣṇy a oni uctívají Pána v této podobĕ.

Abychom nakonec dosáhli Rādhy a Kṛṣṇy, musíme nejprve přijmout útočištĕ u Gaury a Nityānandy. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti zpívá:

gaurāṅga balite ha'be pulaka śarīra
hari hari balite nayane ba'be nīra

āra kabe nitāi-cāṅdera karuṇā ha-ibe
saṁsāra-vāsanā mora kabe tuccha habe

viṣaya chāḍiyā kabe śuddha habe mana
kabe hāma heraba śrī-vṛndāvana

Na začátku bychom mĕli pravidelnĕ zpívat svaté jméno Śrī Gaurasundara a potom zpívat svaté jméno Pána Nityānandy, čímž bude naše srdce zbaveno nečistých tužeb po hmotném požitku. Teprve potom se můžeme vydat do Vrindávan-dhámu a uctívat Pána Kṛṣṇu. Dokud nezískáme přízeň Pána Caitanyi a Nityānandy, není tředa do Vrindávanu chodit, protože dokud naše mysl není očištĕná, Vrindávan neuvidíme, i když tam půjdeme. K cestĕ do Vrindávanu ve skutečnosti patří přijetí útočitĕ u šesti Gosvāmīch čtením Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhavy, Lalita-mādhavy a dalších knih, které nám zanechali. Tímto způsobem můžeme pochopit transcendentální láskyplné vztahy mezi Rādhou a Kṛṣṇou. Kabe hāma bujhaba se yugala-pirīti. Milostná láska mezi Rādhou a Kṛṣṇou není obyčejným lidským vztahem, ale je zcela transcendentální. Abychom mohli poznat Rādhu a Kṛṣṇu, uctívat Je a vĕnovat se láskyplné službĕ Jim, musíme být vedeni Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, Nityānandou Prabhuem a přímými žáky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, šesti Gosvāmīmi.

Pro obyčejného človĕka je uctívání Śrī Caitanyi a Nityānandy Prabhua nebo Pañca-tattvy snadnĕjší než uctívání Rādhy a Kṛṣṇy. Pokud se nejedná o nĕkoho velmi požehnaného, nemĕli bychom jej zamĕstnávat uctíváním Rādhy a Kṛṣṇy přímo. Nedostatečnĕ vzdĕlaný či osvícený začátečník by se do uctívání Rādhy a Kṛṣṇy nemĕl pouštĕt, ani by nemĕl zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. I když to bude dĕlat, nedosáhne kýženého výsledku. Mĕl by proto zpívat jména Nitāie a Gaury a uctívat Je bez falešné pýchy. Jelikož je v tomto hmotném svĕtĕ každý více či ménĕ ovlivnĕn hříšnými činnostmi, je pro začátek nutné uctívat Gurua a Gaurāṅgu a žádat je o přízeň, protože tak může človĕk i přes svoje nedostatky rychle získat kvalifikaci pro uctívání vigrahy Rādhy a Kṛṣṇy.

V této souvislosti si je třeba povšimnout, že svatá jména Pána Kṛṣṇy i Gaurasundara jsou totožná s Nejvyšší Osobností Božství, a proto bychom nemĕli považovat jedno jméno za mocnĕjší než to druhé. Pokud však vezmeme v úvahu postavení lidí tohoto vĕku, je podstatnĕjší zpívání svatého jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua než Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu je nejvelkodušnĕjší inkarnace a Jeho milost lze získat velice snadno. Nejprve proto musíme přijmout útočištĕ u Śrī Caitanyi Mahāprabhua tím, že budeme zpívat śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Službou Gaurovi a Nityānandovi se vysvobodíme z pout hmotné existence, a tak získáme schopnost uctívat Božstvo Rādhy a Kṛṣṇy.