Ādi 5: Sláva Pána Nityānandy Balarāmy

Tato kapitola je zasvĕcena hlavnĕ popisu základních rysů povahy Śrī Nityānandy Prabhua a Jeho slávy. Pán Śrī Kṛṣṇa je absolutní Osobnost Božství, a Jeho první expanzí určenou k zábavám je Śrī Balarāma.

Za hranicemi tohoto hmotného svĕta se rozprostírá paravyoma neboli duchovní svĕt, ve kterém se nachází mnoho duchovních planet, z nichž nejvyšší je Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇaloka neboli Kṛṣṇovo sídlo se dĕlí na tři části, známé jako Dvārakā, Mathurā a Gokula. V tomto sídle se Osobnost Božství expanduje na čtyři úplné části: Kṛṣṇu, Balarāmu, Pradyumnu (transcendentálního Amora) a Aniruddhu, kteří jsou původní čtveřicí Pánových podob.

Na Kṛṣṇaloce je transcendentální místo známé jako Śvetadvīp neboli Vṛndāvan. Pod Kṛṣṇalokou se v duchovním nebi nacházejí Vaikuṇṭhy a na každé z nich sídlí čtyřruký Nārāyaṇa, který se expanduje z původní čtveřice podob. Osobnost Božství známá na Kṛṣṇaloce pod jménem Śrī Balarāma je původní Saṅkarṣaṇa (přitažlivé Božstvo). Z Nĕho se expanduje další Saṅkarṣaṇa, Mahā-saṅkarṣaṇa, sídlící na jedné z Vaikuṇṭh. Mahā-saṅkarṣaṇa udržuje svojí vnitřní energií transcendentální existenci všech planet v duchovním svĕtĕ, kde jsou všechny živé bytosti vĕčnĕ osvobozené duše. Je nápadné, že tam nepůsobí vliv hmotné energie. Na tĕchto planetách sídlí druhá čtveřice podob.

Vnĕ Vaikuṇṭh se nachází Kṛṣṇův neosobní projev, známý jako Brahmaloka. Na druhé stranĕ Brahmaloky se rozprostírá duchovní kāraṇa-samudra neboli Příčinný oceán a za ním, aniž by se ho dotýkala, existuje hmotná energie. V tomto Příčinném oceánu spočívá Mahā-Viṣṇu, původní puruṣa, expandovaný ze Saṅkarṣaṇa. Mahā-Viṣṇu pohlédne na hmotnou přírodu a odleskem svého transcendentálního tĕla se vmísí do hmotných prvků.

Hmotná energie se jako zdroj hmotných prvků nazývá pradhāna a jako zdroj projevů hmotné energie se nazývá māyā. Tato hmotná energie je však nehybná a nemá schopnost jednat nezávisle. Ke stvoření vesmírného projevu ji zmocňuje pohled Mahā-Viṣṇua, a proto za původní příčinu hmotného projevu nelze považovat ji, ale transcendentální pohled, který Mahā-Viṣṇu upírá na hmotnou přírodu.

Mahā-Viṣṇu potom do každého vesmíru vstoupí jako nositel všech živých bytostí, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, a z Nĕho se pak expanduje Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nadduše každé živé bytosti. Garbhodakaśāyī Viṣṇu má také v každém vesmíru svoji vlastní Vaikuṇṭhu, na které sídlí jako Nadduše neboli svrchovaný vládce vesmíru. Garbhodakaśāyī Viṣṇu leží v části vesmíru naplnĕné vodou a projevuje první stvořenou živou bytost v tomto vesmíru, Brahmu. Pomyslná vesmírná podoba je částečným projevem Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

Na Vaikuṇṭĕ v každém vesmíru je oceán mléka a v nĕm ostrov zvaný Śvetadvīp, na nĕmž Pán Viṣṇu žije. V této kapitole proto jsou popisy dvou Śvetadvīpů – jednoho v Kṛṣṇovĕ sídle a druhého v oceánu mléka v každém vesmíru. Śvetadvíp, který se nachází v Kṛṣṇovĕ sídle, se neliší od Vrindávan- -dhámu, což je místo, kde se Kṛṣṇa zjevuje, aby předvedl své láskyplné zábavy. Na Śvetadvīpu v každém vesmíru sídlí podoba Boha zvaná Śeṣa, a ta slouží Viṣṇuovi tak, že přijímá různé podoby, jako je slunečník, sandály, pohovka, polštáře, oblečení, sídlo, posvátná šňůra, trůn a podobnĕ.

Pán Baladeva na Kṛṣṇaloce je Nityānanda Prabhu. Śrī Nityānanda Prabhu je tudíž původní Saṅkarṣaṇa, zatímco Mahā-saṅkarṣaṇa se svými expanzemi, jako puruṣové ve vesmírech, jsou úplné expanze Nityānandy.

V této kapitole také autor popisuje, jak opustil domov, aby odešel na poutní cestu do Vrindávanu, a jak tam dosáhl veškerého úspĕchu. Z tohoto popisu je zřejmé, že původní otcovský dům a rodištĕ autora se nacházely v okrese Katoja, ve vesnici Džhámatapuru, která leží nedaleko Naihátí. Jednou pozval bratr Kṛṣṇadāse Kavirāje do jejich domu velkého oddaného Pána Nityānandy, Śrī Mīnaketanu Rāmadāse. Knĕz jménem Guṇārṇava Miśra ho však nepřivítal vlídnĕ a bratr Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, neschopen rozpoznat slávu Pána Nityānandy, se přidal na jeho stranu. Rāmadāsovi to bylo líto, a tak zlomil svoji flétnu a odešel. To pro bratra Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho znamenalo velké neštĕstí. Té samé noci se však Pán Nityānanda Prabhu osobnĕ zjevil Kṛṣṇadāsovi Kavirājovi Gosvāmīmu ve snu a nařídil mu, aby hned dalšího dne odešel do Vrindávanu.

CC Ādi 5.1 Klaním se Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Śrī Nityānandovi, jehož majestát je úžasný a neomezený. Pokud to On chce, může i hlupák pochopit Jeho totožnost.
CC Ādi 5.2 Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!
CC Ādi 5.3 V šesti verších jsem popsal slávu Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. V dalších pĕti nyní popíši slávu Pána Nityānandy.
CC Ādi 5.4 Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, je zdrojem všech inkarnací a Pán Balarāma je Jeho druhé tĕlo.
CC Ādi 5.5 Jsou jedna a táž osoba a liší se pouze podobou. Pán Balarāma je první tĕlesnou expanzí Pána Kṛṣṇy a pomáhá Mu v Jeho transcendentálních zábavách.
CC Ādi 5.6 Tento původní Pán Kṛṣṇa se zjevil v Navadvípu jako Pán Caitanya a Balarāma se zjevil s Ním jako Pán Nityānanda.
CC Ādi 5.7 Nechť je Śrī Nityānanda Rāma neustále předmĕtem mých myšlenek. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa-nāga a Viṣṇuové ležící v oceánech Kāraṇa, Garbha a oceánu mléka jsou Jeho úplné části a části Jeho úplných částí.
CC Ādi 5.8 Pán Balarāma je původní Saṅkarṣaṇa a pro službu Pánu Kṛṣṇovi přijímá pĕt dalších podob.
CC Ādi 5.9 V zábavách Pána Kṛṣṇy pomáhá osobnĕ a ve čtyřech dalších podobách provádí stvoření.
CC Ādi 5.10 V rámci stvoření plní příkazy Pána Kṛṣṇy a v podobĕ Pána Śeṣi Kṛṣṇovi různými způsoby slouží.
CC Ādi 5.11 Ve všech tĕchto podobách si vychutnává transcendentální blaženost služby Kṛṣṇovi. Tentýž Balarāma je Pán Nityānanda, společník Pána Gaurasundara.
CC Ādi 5.12 V tĕchto čtyřech po sobĕ jdoucích verších jsem vysvĕtlil sedmý verš. Z tĕchto veršů se může celý svĕt dozvĕdĕt pravdu o Śrī Nityānandovi.
CC Ādi 5.13 Odevzdávám se lotosovým nohám Pána Śrī Nityānandy Rāmy, který je v rámci catur-vyūhy (kterou tvoří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) známý jako Saṅkarṣaṇa. Vlastní veškerý majestát a sídlí na Vaikuṇṭhaloce, daleko nad hmotným stvořením.
CC Ādi 5.14 Nad touto hmotnou přírodou se nachází oblast známá jako paravyoma neboli duchovní nebe. Stejnĕ jako samotný Pán Kṛṣṇa, i tento svĕt oplývá všemi transcendentálními vlastnostmi, počínaje šesti vznešenými atributy.
CC Ādi 5.15 Oblast Vaikuṇṭhy se rozprostírá všude, je neomezená a svrchovaná. Je to sídlo Pána Kṛṣṇy a Jeho inkarnací.
CC Ādi 5.16 V nejvyšší oblasti tohoto duchovního nebe se nachází duchovní planeta zvaná Kṛṣṇaloka, jež má tři části: Dvāraku, Mathuru a Gokulu.
CC Ādi 5.17 Śrī Gokula leží ze všech nejvýše a je známá také pod jmény Vraja, Goloka, Śvetadvīp a Vṛndāvan.
CC Ādi 5.18 Stejnĕ jako transcendentální tĕlo Pána Kṛṣṇy je také Gokula všudypřítomná, nekonečná a svrchovaná. Bez jakéhokoliv omezení se šíří nahoru i dolů.
CC Ādi 5.19 Toto sídlo je v hmotném svĕtĕ projeveno vůlí Pána Kṛṣṇy a je totožné s původní Gokulou. Nejedná se o dvĕ různá tĕla.
CC Ādi 5.20 Zemĕ je tam ze zázračného kamene (cintāmaṇi) a lesy jsou plné stromů přání. Hmotnému zraku se však toto místo jeví jako obyčejné.
CC Ādi 5.21 Očima lásky k Bohu však lze vidĕt jeho skutečnou povahu – povahu místa, kde se Pán Kṛṣṇa oddává svým zábavám s pasáčky a pasačkami krav.
CC Ādi 5.22 „Uctívám Govindu, původního Pána a prvního otce. V sídlech vystavĕných z duchovních drahokamů a obklopených milióny stromů přání pase krávy, které také plní všechny touhy. S velkou úctou a náklonností Ho stále obsluhují stovky a tisíce bohyní štĕstí.“
CC Ādi 5.23 V Mathuře a Dvārace projevuje Pán Kṛṣṇa svoji vlastní podobu. Různými způsoby se expanduje do čtveřice podob, a tak si užívá zábav.
CC Ādi 5.24 Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha jsou původní čtveřicí podob, z níž se projevují všechny ostatní čtveřice. Jsou čistĕ transcendentální.
CC Ādi 5.25 Pouze na tĕchto třech místech (Dvārakā, Mathurā a Gokula) provádí Pán Kṛṣṇa, který se neustále různĕ baví, nekonečné zábavy se svými osobními společníky.
CC Ādi 5.26 Na Vaikuṇṭhách v duchovním nebi Pán projevuje svoji totožnost jako Nārāyaṇa a vĕnuje se různým zábavám.
CC Ādi 5.27-28 Kṛṣṇova osobní podoba má pouze dvĕ ruce, ale podoba Pána Nārāyaṇa má čtyři. Pán Nārāyaṇa drží lasturu, disk, kyj a lotosový kvĕt a oplývá velkým majestátem. Energie śrī, bhū a nīlā slouží u Jeho lotosových nohou.
CC Ādi 5.29 Přestože jsou zábavy Jeho jedinou příznačnou činností, dĕlá ze své bezpříčinné milosti také nĕco pro podmínĕné duše.
CC Ādi 5.30 Zachraňuje pokleslé živé bytosti tím, že jim poskytuje čtyři druhy osvobození – sālokya, sāmīpya, sārṣṭi a sārūpya.
CC Ādi 5.31 Ti, kteří dosáhli osvobození brahma-sāyujya, sídlí mimo Vaikuṇṭhy, protože tam vstoupit nemohou.
CC Ādi 5.32 Vnĕ Vaikuṇṭhalok se nachází oblast oslnivé záře, kterou tvoří svrchovanĕ jasné paprsky tĕla Pána Kṛṣṇy.
CC Ādi 5.33 Tato oblast je nad hmotnou přírodou a nazývá se Siddhaloka. Je sice duchovní svou podstatou, ale schází v ní duchovní rozmanitost.
CC Ādi 5.34 Je jako jednolitá záře okolo slunce. Přímo na Slunci se však nacházejí vozy, konĕ a ostatní bohatství boha Slunce.
CC Ādi 5.35 „Pokud je človĕk odevzdaný Pánu, může dosáhnout Jeho sídla. Mnozí tohoto cíle dosáhli tím, že zanechali hříšných činností a mysl plnĕ soustředili na Pána skrze chtíč, závist, strach nebo náklonnost.“
CC Ādi 5.36 „Pokud se nĕkde uvádí, že Pánovi nepřátelé i Jeho oddaní dosáhnou stejného cíle, vztahuje se to na konečnou jednotu Brahmanu a Pána Kṛṣṇy. Lze to pochopit na příkladu slunce a sluneční záře, ve kterém Brahman představuje sluneční záři a samotný Kṛṣṇa slunce.“
CC Ādi 5.37 V duchovním nebi se v duchovní energii odehrávají různé druhy zábav. Vnĕ Vaikuṇṭh se projevuje neosobní svĕtelný odraz.
CC Ādi 5.38 Tato neosobní záře Brahmanu se skládá pouze z Pánových oslňujících paprsků. Ti, kdo jsou způsobilí pro osvobození sāyujya, s ní splynou.
CC Ādi 5.39 „Oblast Siddhaloky leží nad říší nevĕdomosti (hmotným vesmírným projevem). Sídlí tam Siddhové, pohroužení do blaženosti Brahmanu, a také démoni, které Pán zabil.“
CC Ādi 5.40 V tomto duchovním nebi se na čtyřech stranách okolo Nārāyaṇa nacházejí druhé expanze čtveřice expanzí z Dvāraky.
CC Ādi 5.41 Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha tvoří druhou čtveřici a jsou zcela transcendentální.
CC Ādi 5.42 Tam (v duchovním nebi) je útočištĕm duchovní energie Balarāmova osobní podoba zvaná Mahā-saṅkarṣaṇa. On je původní příčinou, příčinou všech příčin.
CC Ādi 5.43 Jeden druh zábav duchovní energie je popsán jako čisté dobro (viśuddha-sattva). Zahrnuje všechna vaikuṇṭhská sídla.
CC Ādi 5.44 Všech šest vznešených atributů je duchovních. Buďte si jisti tím, že to všechno jsou projevy majestátu Saṅkarṣaṇa.
CC Ādi 5.45 Jednou z energií je energie okrajová, známá také jako jīva. Mahā- -saṅkarṣaṇa je útočištĕm všech jīv.
CC Ādi 5.46 Saṅkarṣaṇa je původním útočištĕm puruṣi, z nĕhož je tento svĕt projeven a ve kterém se zase ztratí.
CC Ādi 5.47 On (Saṅkarṣaṇa) je útočištĕm všeho. Je úžasný ve všech ohledech, Jeho vznešené vlastnosti nemají konce. Dokonce ani Ananta není schopen popsat Jeho slávu.
CC Ādi 5.48 Tento Saṅkarṣaṇa, jenž zosobňuje transcendentální ryzí dobro, je částečnou expanzí Nityānandy Balarāmy.
CC Ādi 5.49 Takto jsem krátce vysvĕtlil osmý verš. Nyní prosím pozornĕ poslouchejte, jak vysvĕtlím verš devátý.
CC Ādi 5.50 Skládám uctivé poklony k nohám Śrī Nityānandy Rāmy. Jeho částečné zastoupení, Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, leží v oceánu Kāraṇa a je původním puruṣou, vládcem matoucí energie a útočištĕm všech vesmírů.
CC Ādi 5.51 Vnĕ Vaikuṇṭh se rozprostírá neosobní záře Brahmanu a za ní je oceán Kāraṇa neboli Příčinný oceán.
CC Ādi 5.52 Vaikuṇṭhu obklopuje nekonečná a neomezenĕ rozlehlá vodní masa.
CC Ādi 5.53 Zemĕ, voda, oheň, vzduch i éter jsou na Vaikuṇṭĕ duchovní. Hmotné prvky tam nelze najít.
CC Ādi 5.54 Voda oceánu Kāraṇa, který je původní příčinou, je tedy duchovní. Posvátná Ganga, která je jeho pouhou kapkou, očišťuje pokleslé duše.
CC Ādi 5.55 V tomto oceánu leží úplná část Pána Saṅkarṣaṇa.
CC Ādi 5.56 Je známý jako první puruṣa, stvořitel souhrnu hmotné energie. Je to On, kdo jako příčina vesmírů a první inkarnace pohlédne na māyu.
CC Ādi 5.57 Māyā-śakti sídlí za oceánem Kāraṇa, a není schopna se jeho vody ani dotknout.
CC Ādi 5.58 Māyā existuje ve dvou podobách. Jedna se nazývá pradhāna neboli prakṛti a dodává složky hmotného svĕta.
CC Ādi 5.59 Protože je prakṛti tupá a nečinná, nemůže být příčinou hmotného svĕta. Pán Kṛṣṇa však prokazuje svoji milost tak, že tuto tupou, nečinnou hmotnou přírodu obdaří svou energií.
CC Ādi 5.60 Tak se díky energii Pána Kṛṣṇy stává prakṛti druhotnou příčinou, tak jako se železo rozžhaví do ruda energií ohnĕ.
CC Ādi 5.61 Původní příčinou vesmírného projevu je tedy Pán Kṛṣṇa. Prakṛti je jako struky na krku kozy, ze kterých nelze získat žádné mléko.
CC Ādi 5.62 Aspekt hmotné přírody zvaný māyā představuje bezprostřední příčinu vesmírného projevu. Nemůže však být skutečnou, původní příčinou, protože tou je Pán Nārāyaṇa.
CC Ādi 5.63 Stejnĕ jako je původní příčinou hlinĕného hrnce hrnčíř, je stvořitelem hmotného svĕta první inkarnace puruṣi (Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu).
CC Ādi 5.64 Stvořitelem je Pán Kṛṣṇa a māyā Mu jen pomáhá jako nástroj, stejnĕ jako je hrnčířský kruh a ostatní náčiní bezprostřední příčinou hrnce.
CC Ādi 5.65 První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobĕ živých bytostí.
CC Ādi 5.66 Odražené paprsky Jeho tĕla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet vesmírů.
CC Ādi 5.67 Tento puruṣa pak vstoupí do každého z nesčetných vesmírů a projeví se v tolika oddĕlených podobách, kolik je vesmírů.
CC Ādi 5.68 S každým výdechem puruṣi jsou vesmíry projeveny.
CC Ādi 5.69 Potom, když se nadechne, vstoupí všechny vesmíry znovu do Jeho tĕla.
CC Ādi 5.70 Podobnĕ jako atomické částečky prachu procházejí skrze otvory okenní sítĕ, shluky vesmírů procházejí kožními póry v tĕle puruṣi.
CC Ādi 5.71 „Brahmové a ostatní vládci hmotných svĕtů se zjevují z tĕlesných pórů Mahā-Viṣṇua a žijí po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám tohoto původního Pána, Govindu, částí jehož úplné části je Mahā-Viṣṇu.“
CC Ādi 5.72 „Kde jsem já, nepatrné stvoření o velikosti sedmi délek vlastní ruky? Jsem uzavřen ve vesmíru, skládajícím se z hmotné přírody, souhrnu hmotné energie, falešného ega, éteru, vzduchu, ohnĕ, vody a zemĕ. Jaká je však Tvoje sláva? Neomezené vesmíry prostupují póry Tvého tĕla, jako když částečky prachu prostupují okenní sítí.“
CC Ādi 5.73 Část části celku se nazývá kalā. Śrī Balarāma je obrazem podoby Pána Govindy.
CC Ādi 5.74 Balarāmova osobní expanze se nazývá Mahā-saṅkarṣaṇa a Jeho část, puruṣa, je kalā neboli část úplné části.
CC Ādi 5.75 Říkám, že tato kalā je Mahā-Viṣṇu. On je tím Mahā-puruṣou, který je zdrojem všech ostatních puruṣů a je všudypřítomný.
CC Ādi 5.76 Garbhodaśāyī i Kṣīrodaśāyī se nazývají puruṣové. Jsou úplnými částmi Kāraṇodaśāyī Viṣṇua, prvního puruṣi, sídla všech vesmírů.
CC Ādi 5.77 „Viṣṇu má tři podoby, zvané puruṣové. Prvním je Mahā-Viṣṇu, který je stvořitelem souhrnu hmotné energie (mahat), druhým je Garbhodaśāyī v každém vesmíru, a třetím je Kṣīrodaśāyī, který žije v srdcích všech živých bytostí. Ten, kdo tyto tři podoby zná, bude vysvobozen ze spárů māyi.“
CC Ādi 5.78 I když je Kāraṇodaśāyī Viṣṇu považován za kalu Pána Kṛṣṇy, je zdrojem Matsyi, Kūrmy a ostatních inkarnací.
CC Ādi 5.79 „Všechny tyto inkarnace Boha jsou buď úplné části, nebo části úplných částí puruṣa-avatārů. Kṛṣṇa je však samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V každém vĕku, když je tento svĕt sužován Indrovými nepřáteli, jej Kṛṣṇa ve svých různých podobách chrání.“
CC Ādi 5.80 Tento puruṣa (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu) tvoří, udržuje a ničí. A protože je udržovatelem svĕta, projevuje se v mnoha inkarnacích.
CC Ādi 5.81 Část Nejvyššího Pána známá jako Mahā-puruṣa se zjevuje za účelem stvoření, udržování a ničení a nazývá se inkarnace.
CC Ādi 5.82 Tento Mahā-puruṣa je totožný s Osobností Božství. Je původní inkarnací, semenem všech ostatních a útočištĕm všeho.
CC Ādi 5.83 „Tento puruṣa (Mahā-Viṣṇu) je prvotní inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Čas, příroda, prakṛti (jako příčina a následek), mysl, hmotné prvky, falešné ego, kvality přírody, smysly, vesmírná podoba, naprostá nezávislost a pohyblivé i nehybné bytosti, to vše se následnĕ projevuje jako Jeho majestát.“
CC Ādi 5.84 „Na počátku stvoření se Pán expandoval v podobĕ inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke stvoření, aby mohly být projeveny hmotné vesmíry.“
CC Ādi 5.85 Přestože je Pán útočištĕm všeho a přestože v Nĕm spočívají všechny vesmíry, je také v podobĕ Nadduše oporou všeho.
CC Ādi 5.86 I když je takto dvĕma způsoby spojen s hmotnou energií, nemá s ní sebemenší styk.
CC Ādi 5.87 „Takový je Pánův majestát. Třebaže se nachází v hmotné přírodĕ, není nikdy ovlivnĕn jejími kvalitami. Kvalitami přírody nejsou ovlivnĕni ani ti, kdo se Mu odevzdali a upřeli na Nĕho svoji inteligenci.“
CC Ādi 5.88 I Bhagavad-gītā proto znovu a znovu opakuje, že Absolutní Pravda vždy vlastní nepochopitelnou moc.
CC Ādi 5.89 (Pán Kṛṣṇa řekl:) „Nacházím se v hmotném svĕtĕ, a ten zase spočívá ve Mnĕ. Zároveň však v hmotném svĕtĕ nejsem, ani on ve Mnĕ ve skutečnosti nespočívá.“
CC Ādi 5.90 „Ó Arjuno, mĕl bys vĕdĕt, že toto je Můj nepochopitelný majestát.“ To je význam, který Pán Kṛṣṇa vyjevuje v Bhagavad-gītĕ.
CC Ādi 5.91 Tento Mahā-puruṣa (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu) je známý jako úplná část Pána Nityānandy Balarāmy, oblíbeného společníka Pána Caitanyi.
CC Ādi 5.92 Takto jsem vysvĕtlil devátý verš, a nyní vysvĕtlím desátý. Poslouchejte prosím pozornĕ.
CC Ādi 5.93 Skládám nejhlubší poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy. Částí Jeho části je Garbhodakaśāyī Viṣṇu, z jehož pupku vyrůstá lotos, který je rodištĕm Brahmy, tvůrce tohoto vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu se nachází nesčetné množství planet.
CC Ādi 5.94 Poté, co první puruṣa stvořil milióny vesmírů, vstoupil do každého z nich zvlášť v podobĕ Śrī Garbhodakaśāyīho.
CC Ādi 5.95 Když vstupoval do vesmíru, byla tam jenom tma a nebylo, kde se usadit. Začal tedy uvažovat.
CC Ādi 5.96 Potom z potu vlastního tĕla vytvořil vodu, kterou vesmír do poloviny naplnil.
CC Ādi 5.97 Tento hmotný vesmír mĕří pĕt set miliónů yojanů. Jeho délka i šířka jsou stejné.
CC Ādi 5.98 Poté, co půlku vesmíru naplnil vodou, usídlil se na ní a v druhé půlce projevil čtrnáct svĕtů.
CC Ādi 5.99 Tam také projevil svoje sídlo, Vaikuṇṭhu, a ve vodách odpočíval na lůžku, které tvořil Pán Śeṣa.
CC Ādi 5.100-101 Ležel tam na Anantovi jako svém lůžku. Pán Ananta, božský had, má tisíce hlav, tisíce tváří, tisíce očí a tisíce rukou a nohou. Je semenem všech inkarnací a příčinou hmotného svĕta.
CC Ādi 5.102 Z Pánova pupku pak vyrostl lotos, jenž se stal rodištĕm Pána Brahmy.
CC Ādi 5.103 Ve stonku tohoto lotosu bylo čtrnáct svĕtů. Tak Nejvyšší Pán v podobĕ Brahmy projevil celé stvoření.
CC Ādi 5.104 V podobĕ Pána Viṣṇua celý svĕt udržuje. Pán Viṣṇu zůstává zcela nedotčen hmotnými kvalitami, protože existuje nad nimi.
CC Ādi 5.105 Potom stvoření zničí v podobĕ Pána Rudry. Ke stvoření, udržování a zničení tedy dochází Jeho vůlí.
CC Ādi 5.106 On je Nadduše, Hiraṇyagarbha, příčina hmotného svĕta. Vesmírná podoba je považována za Jeho expanzi.
CC Ādi 5.107 Tento Pán Nārāyaṇa je částí úplné části Pána Nityānandy Balarāmy, jenž je zdrojem všech inkarnací.
CC Ādi 5.108 Takto jsem vysvĕtlil verš desátý. Nyní prosím s plnou pozorností vyslechnĕte význam verše jedenáctého.
CC Ādi 5.109 S úctou se klaním u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož druhotná část, Viṣṇu, leží v oceánu mléka. Tento Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší všech živých bytostí a udržovatelem všech vesmírů. Śeṣa-nāga je Jeho další podřízenou částí.
CC Ādi 5.110 Hmotné planety spočívají ve stonku lotosu, který roste z pupku Pána Nārāyaṇa, a mezi nimi se rozprostírá sedm oceánů.
CC Ādi 5.111 Tam, v oceánu mléka, leží Śvetadvīp, sídlo udržovatele, Pána Viṣṇua.
CC Ādi 5.112 On je Nadduší všech živých bytostí, udržuje tento hmotný svĕt a je jeho Pánem.
CC Ādi 5.113 V jednotlivých yugāch a obdobích vlády Manua se zjevuje v různých inkarnacích, aby ustanovil zásady skutečného náboženství a potlačil zásady bezbožnosti.
CC Ādi 5.114 Polobozi Jej nemohou vidĕt, a proto jdou na břeh mléčného oceánu a přednášejí Mu tam modlitby.
CC Ādi 5.115 Poté Pán sestoupí, aby udržoval hmotný svĕt. Jeho neomezený majestát se nedá vyčíslit.
CC Ādi 5.116 Tento Pán Viṣṇu je pouze částí části úplné části Pána Nityānandy, jenž je zdrojem všech inkarnací.
CC Ādi 5.117 Ten samý Pán Viṣṇu v podobĕ Pána Śeṣi drží na svých hlavách planety, i když neví, kde jsou, protože je ani necítí.
CC Ādi 5.118 Tisíce Jeho rozprostřených kápí jsou ozdobeny oslňujícími drahokamy, jež překonávají slunce.
CC Ādi 5.119 Vesmír, který mĕří pĕt set miliónů yojanů v průmĕru, spočívá na jedné z Jeho kápí, jako by to bylo pouhé hořčičné semínko.
CC Ādi 5.120 Tento Ananta Śeṣa je inkarnace Boha v podobĕ oddaného. Nezná nic jiného než službu Pánu Kṛṣṇovi.
CC Ādi 5.121 Přestože svými tisícovkami úst neustále opĕvuje slávu Pána Kṛṣṇy, nenachází konec Jeho vlastností.
CC Ādi 5.122 Čtyři Kumārové poslouchají Śrīmad-Bhāgavatam z Jeho rtů, a potom jej opakují ve stavu transcendentální blaženosti lásky k Bohu.
CC Ādi 5.123 Slouží Pánu Kṛṣṇovi, a přitom se projevuje v následujících podobách: jako slunečník, sandály, lůžko, polštář, oblečení, křeslo, sídlo, posvátná šňůra a trůn.
CC Ādi 5.124 Říká se mu proto Pán Śeṣa, neboť ve službĕ Kṛṣṇovi dosáhl konečného cíle. Pro službu Pánu Kṛṣṇovi přijímá mnoho různých podob.
CC Ādi 5.125 Pán Nityānanda Prabhu je ten, jehož kalā neboli část úplné části je Pán Ananta. Kdo tedy může znát Jeho zábavy?
CC Ādi 5.126 Z tĕchto závĕrů můžeme poznat, kam až sahá pravda o Pánu Nityānandovi. Co je však slavného na tom, nazývat Jej Anantou?
CC Ādi 5.127 Protože to ale říkají oddaní, přijímám to jako pravdu. U Nĕho je možné vše, jelikož je zdrojem všech inkarnací.
CC Ādi 5.128 Oddaní vĕdí, že mezi inkarnací a zdrojem všech inkarnací není žádný rozdíl. Pán Kṛṣṇa byl dříve různými lidmi hodnocen ve svĕtle různých principů.
CC Ādi 5.129 Nĕkteří říkali, že Kṛṣṇa je přímo Nara-Nārāyaṇa, zatímco jiní Jej nazývali ztĕlesnĕním Pána Vāmanadevy.
CC Ādi 5.130 Nĕkteří zase Kṛṣṇu nazývali inkarnací Pána Kṣīrodakaśāyīho. Všechna tato jména jsou správná; nic není nemožné.
CC Ādi 5.131 Když se Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zjevuje, je útočištĕm všech úplných částí. Ty se v Nĕm tedy spojí.
CC Ādi 5.132 Každý mluví o Pánu v té podobĕ, v jaké Ho zná. To není nesprávné, protože u Kṛṣṇy je možné vše.
CC Ādi 5.133 Pán Caitanya Mahāprabhu proto všem předvedl veškeré zábavy všech inkarnací.
CC Ādi 5.134 Pán Nityānanda má tedy nespočet inkarnací. Ve své transcendentální náladĕ o sobĕ říká, že je služebníkem Pána Caitanyi.
CC Ādi 5.135 Nĕkdy Pánu Caitanyovi slouží jako Jeho guru, nĕkdy jako Jeho přítel a jindy zase jako Jeho služebník, stejnĕ jako si v tĕchto třech různých náladách hrál ve Vradži s Pánem Kṛṣṇou Pán Balarāma.
CC Ādi 5.136 Když si Pán Balarāma s Kṛṣṇou hraje na býky, narážejí do sebe hlavami. Jindy zase Pán Kṛṣṇa masíruje Pánu Balarāmovi nohy.
CC Ādi 5.137 Sebe považuje za služebníka a ví, že Kṛṣṇa je Jeho Pán. Tak na sebe pohlíží jako na zlomek Jeho úplné části.
CC Ādi 5.138 „Když si spolu hráli v roli obyčejných chlapců, bojovali jako řvoucí býci a napodobovali hlasy různých zvířat.“
CC Ādi 5.139 „Nĕkdy se Pán Balarāma, starší bratr Pána Kṛṣṇy, cítil hrou unaven, a tak si položil hlavu do klína nĕjakého pasáčka. Pán Kṛṣṇa Mu přitom osobnĕ sloužil masírováním nohou.“
CC Ādi 5.140 „Co je to za mystickou sílu a odkud se vzala? Je to polobůh, nebo démonice? To bude určitĕ matoucí energie Mého vládce, Pána Kṛṣṇy, neboť kdo jiný by Mĕ dokázal zmást?“
CC Ādi 5.141 „Co pro Pána Kṛṣṇu znamená trůn? Vládci různých planetárních soustav přijímají prach z Jeho lotosových nohou na své korunované hlavy. Tento prach posvĕcuje i posvátná místa, a dokonce i Pán Brahmā, Pán Śiva, Lakṣmī a Já, kteří jsme částmi Jeho úplné části, tento prach vĕčnĕ neseme na svých hlavách.“
CC Ādi 5.142 Pán Kṛṣṇa je jediný nejvyšší vládce a všichni ostatní jsou Jeho služebníci, kteří tančí tak, jak On si přeje.
CC Ādi 5.143 Pán Caitanya je tedy také jediný vládce. Všichni ostatní jsou Jeho společníci nebo služebníci.
CC Ādi 5.144-145 Jak ti, kdo jsou starší než On, jako Pán Nityānanda, Advaita Ācārya a Śrīvāsa Ṭhākura, tak i Jeho další oddaní, ať níže postavení, rovnocenní nebo výše postavení – ti všichni jsou Jeho společníci, kteří Mu pomáhají v Jeho zábavách. S jejich pomocí Pán Gaurāṅga uskutečňuje svoje zámĕry.
CC Ādi 5.146 Hlavními společníky Pána jsou Śrī Advaita Ācārya a Śrīla Nityānanda Prabhu, Jeho úplné části. V jejich společnosti se Pán různĕ baví.
CC Ādi 5.147 Pán Advaita Ācārya je přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Je služebníkem Pána Caitanyi, i když On Ho považuje za svého učitele.
CC Ādi 5.148 Pravdu o Advaitovi Ācāryovi nemohu popsat. Osvobodil celý svĕt tím, že přimĕl Pána Kṛṣṇu, aby sestoupil.
CC Ādi 5.149 Pán Nityānanda Svarūpa se dříve zjevil jako Lakṣmaṇa, a tak sloužil Pánu Rāmacandrovi v podobĕ Jeho mladšího bratra.
CC Ādi 5.150 Činnosti Pána Rāmacandry byly plné utrpení. Śrī Lakṣmaṇa to však z vlastní vůle snášel.
CC Ādi 5.151 Jako mladší bratr nemohl Pána Rāmacandru zviklat v Jeho rozhodnutí, a tak mlčel, i když byl v mysli nešťastný.
CC Ādi 5.152 Když se zjevil Pán Kṛṣṇa, stal se Jeho starším bratrem (Balarāmou), aby Mu sloužil k Jeho naprosté spokojenosti a umožnil Mu zakoušet štĕstí všeho druhu.
CC Ādi 5.153 V dobĕ zjevení Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy do Nich vstoupily i Jejich příslušné úplné části Śrī Rāma a Śrī Lakṣmaṇa.
CC Ādi 5.154 Kṛṣṇa a Balarāma vystupují jako mladší a starší bratr, ale v písmech jsou popsáni jako původní Nejvyšší Pán a Jeho expanze.
CC Ādi 5.155 „Uctívám Govindu, původního Pána, který se prostřednictvím svých úplných částí zjevuje v tomto svĕtĕ v různých podobách a inkarnacích, jako je Pán Rāma, ale který se také osobnĕ zjevuje ve své nejvyšší a původní podobĕ jako Pán Kṛṣṇa.“
CC Ādi 5.156 Pán Caitanya je stejný Pán Kṛṣṇa a Pán Nityānanda je Pán Balarāma. Pán Nityānanda plní všechny touhy Pána Caitanyi.
CC Ādi 5.157 Jen milostí Pána Nityānandy se mohu dotknout alespoň kapky z nekonečného a bezmezného oceánu Jeho slávy.
CC Ādi 5.158 Poslechnĕte si prosím o další slávĕ Jeho milosti. Umožnil pokleslé živé bytosti dostat se na nejvyšší možnou úroveň.
CC Ādi 5.159 Není správné to prozradit, protože by se to mĕlo udržovat ve stejné tajnosti jako Védy. Já se o tom ale přesto zmíním, aby tato Jeho milost byla známá všem.
CC Ādi 5.160 Ó Pane Nityānando, píši o Tvé milosti, neboť překypuji radostí. Odpusť mi, prosím, moje přestupky.
CC Ādi 5.161 Pán Nityānanda mĕl služebníka jménem Śrī Mīnaketana Rāmadāsa, jenž byl studnicí lásky.
CC Ādi 5.162 V mém domĕ ve dne v noci probíhal saṅkīrtan, a tak jsme ho pozvali a on přišel.
CC Ādi 5.163 Pohroužen v emocích lásky sedĕl na mém dvoře a všichni přítomní vaiṣṇavové se klanĕli u jeho nohou.
CC Ādi 5.164 V radostné náladĕ lásky k Bohu se nĕkdy vyhoupl na záda toho, kdo se mu klanĕl, a jiné zase udeřil svojí flétnou nebo je jemnĕ plácl.
CC Ādi 5.165 Jakmile se nĕkdo podíval do očí Mīnaketany Rāmadāse, bezdĕky mu z očí vyhrkly slzy, protože z očí Mīnaketany Rāmadāse se také neustále řinuly proudy slz.
CC Ādi 5.166 Na různých částech tĕla mu nĕkdy z extáze naskakovala husí kůže připomínající kadambové kvĕty a nĕkdy mu jedna končetina ztuhla, zatímco jiná se chvĕla.
CC Ādi 5.167 Pokaždé, když zakřičel Nityānandovo jméno, lidé okolo byli naprosto ohromeni.
CC Ādi 5.168 Božstvu tehdy sloužil jeden úctyhodný brāhmaṇa jménem Śrī Guṇārṇava Miśra.
CC Ādi 5.169 Když Mīnaketana sedĕl na dvoře, tento brāhmaṇa mu nevzdal úctu. Když to Rāmadāsa vidĕl, rozzlobil se a řekl.
CC Ādi 5.170 „Toto je druhý Romaharṣaṇa-sūta, který nepovstal na počest Pána Balarāmy, když Ho uvidĕl.“
CC Ādi 5.171 Potom dosytosti tančil a zpíval. Brāhmaṇa se na nĕj nerozzlobil, neboť právĕ sloužil Pánu Kṛṣṇovi.
CC Ādi 5.172 Na konci festivalu Mīnaketana Rāmadāsa odcházel a každému žehnal. Tehdy však mĕl nĕjaký spor s mým bratrem.
CC Ādi 5.173 Můj bratr mĕl pevnou víru v Pána Caitanyu, ale pouze nepatrný odlesk víry v Pána Nityānandu.
CC Ādi 5.174 A protože to Śrī Rāmadāsa vĕdĕl, byl z toho nešťastný. Já jsem tehdy svého bratra pokáral.
CC Ādi 5.175 Řekl jsem mu: „Tito dva bratři jsou jako jedno tĕlo; představují totožné projevy. Pokud nevĕříš v Pána Nityānandu, poklesneš.“
CC Ādi 5.176 „Když vĕříš v jednoho, ale nectíš druhého, je to logika poloviční slepice.“*
CC Ādi 5.177 „Bylo by lepší být ateistou, který pohrdá obĕma bratry, než pokrytcem, který vĕří v jednoho a přehlíží druhého.“
CC Ādi 5.178 Rozzlobený Śrī Rāmadāsa zlomil svou flétnu a odešel pryč. Tehdy můj bratr poklesl.
CC Ādi 5.179 Takto jsem popsal moc služebníků Pána Nityānandy. Nyní popíši další rys Jeho milosti.
CC Ādi 5.180 Té noci se mi Pán Nityānanda zjevil ve snu, protože byl spokojen s tím, že jsem svého bratra pokáral.
CC Ādi 5.181 Pán Nityānanda se mi zjevil ve snu ve vesnici Džhámatapuru, která leží nedaleko Naiháti.
CC Ādi 5.182 Padl jsem u Jeho nohou, abych Mu složil poklony, a On mi své lotosové nohy položil na hlavu.
CC Ādi 5.183 „Vstaň, vstávej!“, říkal mi znovu a znovu. Když jsem vstal, užasl jsem při pohledu na Jeho krásu.
CC Ādi 5.184 Mĕl lesklou, načernalou pleť a se svou vysokou, silnou a statnou postavou vypadal jako samotný Amor.
CC Ādi 5.185 Mĕl dlanĕ, ruce a nohy překrásných tvarů a oči podobné lotosovým kvĕtům. Byl oblečený do hedvábných šatů a na hlavĕ mu spočíval hedvábný turban.
CC Ādi 5.186 V uších mĕl zlaté náušnice a na rukách různé zlaté náramky. Na nohách mĕl cinkající nákotníčky a okolo krku kvĕtinovou girlandu.
CC Ādi 5.187 Tĕlo mĕl potřené santálovou pastou a byl hezky ozdobený tilakem. Jeho pohyby překonávaly pohyby šíleného slona.
CC Ādi 5.188 Jeho tvář byla krásnĕjší než milióny mĕsíců, a protože žvýkal betel, Jeho zuby mĕly barvu jader granátového jablka.
CC Ādi 5.189 Pohroužen v extázi se kymácel ze strany na stranu a hlubokým hlasem pronášel „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“.
CC Ādi 5.190 Pohrával si se svojí červenou hůlkou a vypadal jako šílený lev. Jeho nohy ze všech čtyř stran obletovali čmeláci.
CC Ādi 5.191 Jeho oddaní, oblečení jako pasáčci krav, obklopovali Jeho lotosové nohy jako roj včel a pohrouženi v extatické lásce také volali „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“.
CC Ādi 5.192 Nĕkteří z nich hráli na rohy a flétny, zatímco jiní tančili a zpívali. Nĕkteří Mu nabízeli betel a další Jej ovívali cāmarami.
CC Ādi 5.193 Tak jsem vidĕl majestát Pána Nityānandy Svarūpy. Jeho úžasná podoba, všechny vlastnosti i zábavy jsou transcendentální.
CC Ādi 5.194 Byl jsem zaplaven transcendentální extází a nevšímal jsem si ničeho jiného. Tehdy se Pán Nityānanda usmál a promluvil ke mnĕ.
CC Ādi 5.195 „Můj drahý Kṛṣṇadāsi, neboj se. Jdi do Vrindávanu, protože tam dosáhneš všeho.“
CC Ādi 5.196 Když to dořekl, ukázal mi mávnutím ruky cestu do Vrindávanu. Potom i se svými společníky zmizel.
CC Ādi 5.197 Omdlel jsem a padl na zem. Můj sen se přerušil, a když jsem přišel k vĕdomí, vidĕl jsem, že se rozednívá.
CC Ādi 5.198 Přemýšlel jsem o tom, co jsem vidĕl a slyšel, a došel jsem k závĕru, že mi Pán nařídil, abych okamžitĕ odešel do Vrindávanu.
CC Ādi 5.199 V ten okamžik jsem se tedy vydal do Vrindávanu, a Jeho milostí jsem tam zaplaven štĕstím došel.
CC Ādi 5.200 Sláva, sláva Pánu Nityānandovi Balarāmovi, jehož milostí jsem získal útočištĕ v transcendentálním sídle, Vrindávanu!
CC Ādi 5.201 Sláva, sláva milostivému Pánu Nityānandovi, jehož milostí jsem získal útočištĕ u lotosových nohou Śrī Rūpy a Śrī Sanātany!
CC Ādi 5.202 Jeho milostí jsem získal ochranu tak vznešené osobnosti, jakou je Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, a Jeho milostí jsem také nalezl útočištĕ u Śrī Svarūpy Dāmodara.
CC Ādi 5.203 Milostí Sanātany Gosvāmīho jsem si osvojil konečné závĕry týkající se oddané služby a milostí Śrī Rūpy Gosvāmīho jsem ochutnal ten nejlepší nektar oddané služby.
CC Ādi 5.204 Sláva, sláva lotosovým nohám Pána Nityānandy, jehož milostí jsem dospĕl ke Śrī Rādĕ a Govindovi!
CC Ādi 5.205 Jsem hříšnĕjší než Jagāi a Mādhāi a na ještĕ nižší úrovni než červi ve výkalech.
CC Ādi 5.206 Každý, kdo uslyší mé jméno, přijde o výsledky svých zbožných činů a každý, kdo mé jméno vysloví, se stane hříšníkem.
CC Ādi 5.207 Kdo jiný v tomto svĕtĕ než Nityānanda by mohl prokázat milost tak odpornému človĕku, jako jsem já?
CC Ādi 5.208 Protože je omámený extatickou láskou a je inkarnací milosti, nedĕlá rozdíly nezi dobrým a zlým.
CC Ādi 5.209 Osvobodí každého, kdo před Ním padne, a proto osvobodil i tak hříšného a pokleslého človĕka, jako jsem já.
CC Ādi 5.210 Přestože jsem hříšný a nejpokleslejší, dal mi lotosové nohy Śrī Rūpy Gosvāmīho.
CC Ādi 5.211 Nejsem způsobilý říkat všechny tyto důvĕrné vĕci o tom, jak jsem navštívil Pána Madana Gopāla a Pána Govindu.
CC Ādi 5.212 Pán Madana Gopāla, hlavní Božstvo Vrindávanu, je tím, kdo si užívá tance rāsa, a je přímo synem krále Vradži.
CC Ādi 5.213 Užívá si tance rāsa ve společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī, Śrī Lality a dalších. Projevuje se jako Amor všech Amorů.
CC Ādi 5.214 „Když se Pán Kṛṣṇa objevil mezi gopīmi s úsmĕvem na své tváři podobné lotosu, oblečený ve žlutých šatech a ozdobený kvĕtinovou girlandou, vypadal jako bytost, která dokáže okouzlit i srdce Amora.“
CC Ādi 5.215 S Rādhou a Lalitou, které Mu slouží každá z jedné strany, přitahuje svou sladkostí srdce všech.
CC Ādi 5.216 Milost Pána Nityānandy mi ukázala Śrī Madana-mohana a dala mi Ho jako mého Pána a vládce.
CC Ādi 5.217 Udĕlil človĕku tak nízkému, jako jsem já, možnost spatřit Pána Govindu. Slovy se to nedá popsat, a ani by se o tom nemĕlo mluvit.
CC Ādi 5.218-219 Na oltáři z drahokamů v hlavním chrámu Vrindávanu, v lese stromů přání, sedí Pán Govinda, syn krále Vradži, na trůnu z drahokamů a projevuje plnĕ svoji slávu a sladkost, jimiž okouzluje celý svĕt.
CC Ādi 5.220 Po Jeho levém boku stojí Śrīmatī Rādhārāṇī a Její osobní přítelkynĕ. S nimi si Pán Govinda užívá rāsa-līly a mnoha dalších zábav.
CC Ādi 5.221 Pán Brahmā, sedící ve svém sídle na sedadle v podobĕ lotosu, o Nĕm neustále medituje a uctívá Jej mantrou o osmnácti slabikách.
CC Ādi 5.222 Každý ve čtrnácti svĕtech o Nĕm medituje a všichni obyvatelé Vaikuṇṭhy opĕvují Jeho vlastnosti a zábavy.
CC Ādi 5.223 Bohyni štĕstí přitahuje Jeho sladkost, kterou Śrīla Rūpa Gosvāmī popsal takto:
CC Ādi 5.224 „Jsi-li, moje drahá přítelkynĕ, připoutaná ke svým svĕtským přátelům, nedívej se do usmĕvavé tváře Pána Govindy, když stojí na břehu Jamuny u Kéšíghátu. Pokukuje koutky očí s flétnou na svých rtech, jež připomínají čerstvĕ rozkvetlé snítky. Jeho transcendentální tĕlo, prohnuté ve třech místech, září v mĕsíčním svĕtle.“
CC Ādi 5.225 Není pochyb, že je přímo synem krále Vradži. Jen hlupák Jej považuje za sochu.
CC Ādi 5.226 Kvůli tomuto přestupku nemůže být osvobozen a poklesne do hrozných pekelných podmínek. Co k tomu ještĕ mohu dodat?
CC Ādi 5.227 Kdo je tedy schopen popsat milost lotosových nohou Jeho (Pána Nityānandy), jehož prostřednictvím jsem dosáhl útočištĕ u tohoto Pána Govindy?
CC Ādi 5.228 Všechny skupiny vaiṣṇavů žijících ve Vrindávanu jsou pohrouženy ve zpívání dokonale příznivého Kṛṣṇova jména.
CC Ādi 5.229 Pán Caitanya a Pán Nityānanda jsou vším pro ty vaiṣṇavy, kteří neznají nic jiného než službu Śrī Śrī Rādĕ a Kṛṣṇovi.
CC Ādi 5.230 Milost Pána Nityānandy poskytla této pokleslé duši prach a stín lotosových nohou vaiṣṇavů.
CC Ādi 5.231 Pán Nityānanda řekl: „Ve Vrindávanu lze dosáhnout všeho.“ Tento stručný výrok jsem zde podrobnĕ vysvĕtlil.
CC Ādi 5.232 Toto vše jsem získal příchodem do Vrindávanu a bylo to možné díky milosti Pána Nityānandy.
CC Ādi 5.233 Bez obalu jsem popsal svůj vlastní příbĕh. Vlastnosti Pána Nityānandy mĕ dohánĕjí k šílenství a nutí mĕ o tĕchto vĕcech psát.
CC Ādi 5.234 Sláva transcendentálních vlastností Pána Nityānandy je nezmĕrná. Dokonce ani Pán Śeṣa se svými tisícovkami úst nenachází její meze.
CC Ādi 5.235 Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.