Bg 17.18

satkāra-māna-pūjārthaṁ
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktaṁ
rājasaṁ calam adhruvam
Překlad slovo od slova: 
sat-kāra — váženost; māna — pocta; pūjā — a uctívání; artham — v zájmu; tapaḥ — askeze; dambhena — s pýchou; ca — a; eva — jistě; yat — která; kriyate — je podstupována; tat — ta; iha — na tomto světě; proktam — je řečeno; rājasam — patřící ke kvalitě vášně; calam — nestálá; adhruvam — dočasná.
Překlad: 
O askezi podstupované z pýchy a s cílem získat váženost, pocty a uctívání je řečeno, že je na úrovni kvality vášně. Není ustálená ani trvalá.
Význam: 

Lidé někdy podstupují askezi, aby na sebe upoutali pozornost ostatních a dočkali se váženosti, poct a uctívání. Osoby vedené kvalitou vášně se nechávají uctívat podřízenými, nechávají si od nich mýt nohy a dávat dary. Tento stav nepřirozeně dosažený podstupováním askeze patří ke kvalitě vášně. Může sice nějakou dobu vydržet, ale není trvalý.