KAPITOLA DESÁTÁ: Bohatství Absolutního

Bg 10.1 Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó Arjuno, válečníku mocných paží, poslouchej dále. Jelikož jsi Můj drahý přítel, ve tvůj prospěch ti nyní sdělím ještě důvěrnější poznání, než které jsem doposud vyložil.
Bg 10.2 Ani zástupy polobohů, ani velcí mudrci neznají Můj původ či bohatství, neboť Já jsem v každém ohledu původem mudrců i polobohů samotných.
Bg 10.3 Jen člověk, který není ošálen a ví, že jsem nezrozený, bez počátku a Nejvyšší Pán všech světů, je osvobozen od veškerých hříchů.
Bg 10.4-5 Inteligenci, poznání, oproštěnost od pochyb a klamu, schopnost odpouštět, věrnost pravdě, ovládání smyslů, ovládání mysli, štěstí a neštěstí, zrození, smrt, strach, nepřítomnost strachu, nenásilí, vyrovnanost, spokojenost, askezi, dobročinnost, slávu a hanbu, tyto různé stavy živých bytostí nestvořil nikdo jiný než Já sám.
Bg 10.6 Sedm velkých mudrců a čtyři další velcí mudrci, kteří tu byli ještě před nimi, jakož i Manuové, pocházejí ode Mě — narodili se z Mé mysli — a od nich pak pocházejí obyvatelé všech planet.
Bg 10.7 Ten, kdo je skutečně přesvědčen, že mám takové bohatství a mystickou moc, se věnuje čisté oddané službě. O tom není pochyb.
Bg 10.8 Jsem původem všech světů — jak hmoty, tak duchovní existence. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi prokazují oddanou službu a uctívají Mě celým svým srdcem.
Bg 10.9 Moji čistí oddaní dlí myšlenkami vždy u Mne, své životy plně zasvěcují službě Mně a nacházejí velké uspokojení a blaženost v tom, že se o Mně neustále navzájem poučují a baví.
Bg 10.10 Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné službě Mně, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.
Bg 10.11 Dlím v jejich srdcích, a abych jim projevil zvláštní milost, zářící lampou poznání rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti.
Bg 10.12-13 Arjuna pravil: Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, konečné útočiště, nejčistší, Absolutní Pravda. Jsi věčná, transcendentální, původní osoba, nezrozená a největší. Tuto pravdu o Tobě potvrzují všichni velcí mudrci, jako je Nārada, Asita, Devala a Vyāsa, a nyní mi totéž tvrdíš Ty sám.
Bg 10.14 Ó Kṛṣṇo, bez výhrad přijímám vše, co jsi mi řekl, za pravdivé. Ó Pane, ani polobozi, ani démoni nemohou poznat Tvou osobnost.
Bg 10.15 Pouze Ty znáš sám sebe prostřednictvím své vnitřní energie, Nejvyšší Osobo, původce všeho, Pane všech bytostí, Bože bohů, Pane vesmíru!
Bg 10.16 Popiš mi prosím podrobně své vznešené božské projevy, jimiž prostupuješ všechny tyto světy.
Bg 10.17 Ó Kṛṣṇo, svrchovaný mystiku, jak na Tebe mohu neustále myslet a jak Tě mohu poznat? Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, v jakých podobách si Tě mám připomínat?
Bg 10.18 Ó Janārdano, popisuj prosím dále podrobně mystickou moc Tvého bohatství. Nemohu se nasytit naslouchání o Tobě — čím více naslouchám, tím více chci vychutnávat nektar Tvých slov.
Bg 10.19 Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ano, povím ti o svých skvostných projevech, Arjuno, ale jen o význačných, neboť Mé bohatství je bezmezné.
Bg 10.20 Ó Arjuno, jsem Nadduše dlící v srdcích všech živých bytostí. Jsem počátek, střed i konec všeho.
Bg 10.21 Z Ādityů jsem Viṣṇu, ze svítících těles zářící Slunce, z Marutů Marīci a mezi hvězdami jsem Měsíc.
Bg 10.22 Z Ved jsem Sāma Veda, z polobohů nebeský král Indra, ze smyslů mysl a v živých bytostech jsem životní síla (vědomí).
Bg 10.23 Ze všech Rudrů jsem Pán Śiva, z Yakṣů a Rākṣasů jsem pán bohatství (Kuvera), z Vasuů jsem oheň (Agni) a mezi horami jsem Meru.
Bg 10.24 Věz, Arjuno, že z kněží jsem ten hlavní — Bṛhaspati. Z velitelů jsem Kārtikeya a z vodních ploch oceán.
Bg 10.25 Z velkých mudrců jsem Bhṛgu a ze zvukových vibrací transcendentální oṁ. Z obětí jsem zpívání svatých jmen (japa) a z nehybných objektů Himaláje.
Bg 10.26 Ze všech stromů jsem banyán a z mudrců mezi polobohy jsem Nārada. Z Gandharvů jsem Citraratha a z dokonalých bytostí Kapila Muni.
Bg 10.27 Věz, že z koní jsem Uccaiḥśravā, který vzešel ze stloukání oceánu, jež mělo přinést nektar. Ze vznešených slonů jsem Airāvata a z lidí jsem vladař.
Bg 10.28 Ze zbraní jsem blesk a mezi kravami kráva surabhi. Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa a z hadů jsem Vāsuki.
Bg 10.29 Z mnohohlavých Nāgů jsem Ananta a mezi obyvateli vodní říše polobůh Varuṇa. Ze zesnulých předků jsem Aryamā a z vykonavatelů spravedlnosti jsem Yama.
Bg 10.30 Mezi Daityi (démony) jsem oddaný Prahlāda, z přemožitelů jsem čas, ze zvířat lev a z ptáků Garuḍa.
Bg 10.31 Ze všeho, co očišťuje, jsem vítr a z těch, kdo umí vládnout zbraní, jsem Rāma. Mezi rybami jsem žralok a z vodních toků Ganga.
Bg 10.32 Jsem počátek, konec i střed všech stvoření, Arjuno. Ze všech nauk jsem duchovní věda a mezi argumenty logiků jsem konečná pravda.
Bg 10.33 Z písmen jsem písmeno A a ze složených slov jsem párová složenina. Jsem také nevyčerpatelný čas a ze stvořitelů jsem Brahmā.
Bg 10.34 Jsem všepohlcující smrt a rovněž tvůrčí princip všeho, co má vzniknout. Z ženského rodu jsem dobrá pověst, štěstěna, vytříbená mluva, paměť, inteligence, neochvějnost a snášenlivost.
Bg 10.35 Z hymnů Sāma Vedy jsem Bṛhat-sāma a z poezie jsem Gāyatrī. Z měsíců jsem Mārgaśīrṣa (listopad — prosinec) a z ročních období jsem kvetoucí jaro.
Bg 10.36 Jsem také hazardování mezi podvody a zářnost všeho skvostného. Jsem vítězství, jsem podnikavost a jsem síla silných.
Bg 10.37 Mezi potomky Vṛṣṇiho jsem Vāsudeva a mezi Pāṇḍuovci Arjuna. Z mudrců jsem Vyāsa a z velkých myslitelů Uśanā.
Bg 10.38 Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.
Bg 10.39 Dále jsem, Arjuno, semenem vzniku všeho, co existuje. Není bytosti — pohyblivé ani nehybné — která by mohla existovat beze Mne.
Bg 10.40 Ó mocný přemožiteli nepřátel, Mé božské projevy nemají konce. To, co jsem ti popsal, je pouze náznak Mého nekonečného bohatství.
Bg 10.41 Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.
Bg 10.42 K čemu ti však, Arjuno, bude všechno toto podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji celým tímto vesmírem a udržuji ho.