New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

viṣaya — zmyslové predmety — Bg 15.2
viṣaya — zmyslových predmetov — Bg 18.38
viṣayāḥ — o témach — Bg 2.45
viṣayāḥ — predmety zmyslového pôžitku — Bg 2.59
viṣayān — zmyslové predmety — Bg 2.62, Bg 2.64, Bg 15.9, Bg 18.51-53
viṣayān — predmety zmyslového pôžitku — Bg 4.26