New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

amṛta-upamam — ako nektár — Bg 18.38
upamam — v porovnaní — Bg 18.37