Synonyms Index

tathā — tak ako — Bg 1.8
tathā — takisto — Bg 1.26
tathā — takisto aj — Bg 1.32-35, Bg 1.32-35
tathā — takto — Bg 2.1, Bg 14.10
tathā — podobne — Bg 2.13, Bg 9.6, Bg 11.28, Bg 14.15
tathā — ako tiež — Bg 4.29
tathā — ako aj — Bg 5.24, Bg 6.7
tathā — práve tak — Bg 7.6, Bg 11.23, Bg 13.34
tathā — aj — Bg 8.25, Bg 9.32, Bg 11.26-27
tathā — týmto spôsobom — Bg 11.50
tathā — taký — Bg 13.33
tathā — to isté — Bg 17.7
tathā api — ani tak — Bg 2.26
tathā eva — podobne — Bg 11.29
tathā eva — v tomto postavení — Bg 11.46