Synonyms Index

utsṛjya — abandonando — VERSO 23, VERSO 1