Happy Sri Krsna Janmastami and Srila Prabhupada appearance day!!!

New beta version of the Online Vedabase: vedabase.io

Synonyms Index

pravyathitam — perturbados — VERSO 20
pravyathitam — perturbado — VERSO 45