Synonyms Index

pravyathitam — perturbados — VERSO 20
pravyathitam — perturbado — VERSO 45