New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

pravyathitam — perturbados — VERSO 20
pravyathitam — perturbado — VERSO 45