Synonyms Index

niyamya — regulando — VERSO 7, VERSO 41, VERSO 26, VERSOS 51-53
sanniyamya — controlando — VERSOS 3-4
viniyamya — regulando — VERSO 24