Synonyms Index

duḥkham — sofrimento — VERSO 6, VERSOS 6-7
duḥkham — infelicidade — VERSO 32
duḥkham — aflição — VERSOS 4-5
duḥkham — com problemas — VERSO 5
duḥkham — miséria — VERSO 16
duḥkham — infeliz — VERSO 8