Synonyms Index

avyayam — imutável — VERSO 21, VERSO 13
avyayam — imperecível — VERSO 1, VERSO 24, VERSO 18, VERSO 20, VERSO 56
avyayam — inesgotável — VERSO 13, VERSO 25
avyayam — perpétuo — VERSO 2
avyayam — inexaurível — VERSO 13
avyayam — inexauríveis — VERSO 2
avyayam — eterno — VERSO 4
avyayam — eterna — VERSO 5, VERSO 1, VERSO 5
avyayām — para sempre — VERSO 34