New beta version of the Online Vedabase: vedabase.io

Synonyms Index

abhyarcya — adorando — VERSO 46